ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ستاره عابدی، سید جواد حسینی واشان، سید همایون فرهنگ فر، سید احسان غیاثی، (1398). اثر افزودن عصاره پوست انار بر صفات عملکردی، شاخص های خونی، ریخت شناسی روده باریک و ماندگاری گوشت جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی روغن کلزا، فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 8(3)، 13-24. magiran.com/p2069248
S. Abedi, S. J. Hosseini Vashan , S. H. Farhangfar, S. E. Ghiasi, (2019). Effect of pomegranate peel extract supplementation on performance traits, blood metabolites, small intestine morphology and meat stability in broiler chicks fed diet supplemented with canola oil, Animal Production Research, 8(3), 13-24. magiran.com/p2069248
ستاره عابدی، سید جواد حسینی واشان، سید همایون فرهنگ فر، سید احسان غیاثی، اثر افزودن عصاره پوست انار بر صفات عملکردی، شاخص های خونی، ریخت شناسی روده باریک و ماندگاری گوشت جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی روغن کلزا. فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 1398؛ 8(3): 13-24. magiran.com/p2069248
S. Abedi, S. J. Hosseini Vashan , S. H. Farhangfar, S. E. Ghiasi, Effect of pomegranate peel extract supplementation on performance traits, blood metabolites, small intestine morphology and meat stability in broiler chicks fed diet supplemented with canola oil, Animal Production Research, 2019; 8(3): 13-24. magiran.com/p2069248
ستاره عابدی، سید جواد حسینی واشان، سید همایون فرهنگ فر، سید احسان غیاثی، "اثر افزودن عصاره پوست انار بر صفات عملکردی، شاخص های خونی، ریخت شناسی روده باریک و ماندگاری گوشت جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی روغن کلزا"، فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی 8، شماره 3 (1398): 13-24. magiran.com/p2069248
S. Abedi, S. J. Hosseini Vashan , S. H. Farhangfar, S. E. Ghiasi, "Effect of pomegranate peel extract supplementation on performance traits, blood metabolites, small intestine morphology and meat stability in broiler chicks fed diet supplemented with canola oil", Animal Production Research 8, no.3 (2019): 13-24. magiran.com/p2069248
ستاره عابدی، سید جواد حسینی واشان، سید همایون فرهنگ فر، سید احسان غیاثی، (1398). 'اثر افزودن عصاره پوست انار بر صفات عملکردی، شاخص های خونی، ریخت شناسی روده باریک و ماندگاری گوشت جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی روغن کلزا'، فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 8(3)، صص.13-24. magiran.com/p2069248
S. Abedi, S. J. Hosseini Vashan , S. H. Farhangfar, S. E. Ghiasi, (2019). 'Effect of pomegranate peel extract supplementation on performance traits, blood metabolites, small intestine morphology and meat stability in broiler chicks fed diet supplemented with canola oil', Animal Production Research, 8(3), pp.13-24. magiran.com/p2069248
ستاره عابدی؛ سید جواد حسینی واشان؛ سید همایون فرهنگ فر؛ سید احسان غیاثی. "اثر افزودن عصاره پوست انار بر صفات عملکردی، شاخص های خونی، ریخت شناسی روده باریک و ماندگاری گوشت جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی روغن کلزا". فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 8 ،3 ، 1398، 13-24. magiran.com/p2069248
S. Abedi; S. J. Hosseini Vashan ; S. H. Farhangfar; S. E. Ghiasi. "Effect of pomegranate peel extract supplementation on performance traits, blood metabolites, small intestine morphology and meat stability in broiler chicks fed diet supplemented with canola oil", Animal Production Research, 8, 3, 2019, 13-24. magiran.com/p2069248
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال