ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهگل رهبری، حمیدرضا طاهری، (1398). اثر افزودن اسید بوتیریک، مولتی آنزیم و ترکیب آن ها به جیره بر عملکرد رشد، ریخت شناسی روده باریک و خاکستر استخوان tarsometatarsus و انگشتان پا در جوجه های گوشتی، فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 8(3)، 25-37. magiran.com/p2069249
Sh. Rahbari , H. R. Taheri, (2019). Effect of dietary inclusion of butyric acid, multi-enzyme or their combination on growth performance, intestinal morphology and bone ash of tarsometatarsus and toe of broiler chickens, Animal Production Research, 8(3), 25-37. magiran.com/p2069249
شهگل رهبری، حمیدرضا طاهری، اثر افزودن اسید بوتیریک، مولتی آنزیم و ترکیب آن ها به جیره بر عملکرد رشد، ریخت شناسی روده باریک و خاکستر استخوان tarsometatarsus و انگشتان پا در جوجه های گوشتی. فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 1398؛ 8(3): 25-37. magiran.com/p2069249
Sh. Rahbari , H. R. Taheri, Effect of dietary inclusion of butyric acid, multi-enzyme or their combination on growth performance, intestinal morphology and bone ash of tarsometatarsus and toe of broiler chickens, Animal Production Research, 2019; 8(3): 25-37. magiran.com/p2069249
شهگل رهبری، حمیدرضا طاهری، "اثر افزودن اسید بوتیریک، مولتی آنزیم و ترکیب آن ها به جیره بر عملکرد رشد، ریخت شناسی روده باریک و خاکستر استخوان tarsometatarsus و انگشتان پا در جوجه های گوشتی"، فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی 8، شماره 3 (1398): 25-37. magiran.com/p2069249
Sh. Rahbari , H. R. Taheri, "Effect of dietary inclusion of butyric acid, multi-enzyme or their combination on growth performance, intestinal morphology and bone ash of tarsometatarsus and toe of broiler chickens", Animal Production Research 8, no.3 (2019): 25-37. magiran.com/p2069249
شهگل رهبری، حمیدرضا طاهری، (1398). 'اثر افزودن اسید بوتیریک، مولتی آنزیم و ترکیب آن ها به جیره بر عملکرد رشد، ریخت شناسی روده باریک و خاکستر استخوان tarsometatarsus و انگشتان پا در جوجه های گوشتی'، فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 8(3)، صص.25-37. magiran.com/p2069249
Sh. Rahbari , H. R. Taheri, (2019). 'Effect of dietary inclusion of butyric acid, multi-enzyme or their combination on growth performance, intestinal morphology and bone ash of tarsometatarsus and toe of broiler chickens', Animal Production Research, 8(3), pp.25-37. magiran.com/p2069249
شهگل رهبری؛ حمیدرضا طاهری. "اثر افزودن اسید بوتیریک، مولتی آنزیم و ترکیب آن ها به جیره بر عملکرد رشد، ریخت شناسی روده باریک و خاکستر استخوان tarsometatarsus و انگشتان پا در جوجه های گوشتی". فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 8 ،3 ، 1398، 25-37. magiran.com/p2069249
Sh. Rahbari ; H. R. Taheri. "Effect of dietary inclusion of butyric acid, multi-enzyme or their combination on growth performance, intestinal morphology and bone ash of tarsometatarsus and toe of broiler chickens", Animal Production Research, 8, 3, 2019, 25-37. magiran.com/p2069249
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال