ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مقصود بشارتی، ولی گوزل پور، ذبیح الله نعمتی، امیر کریمی، (1398). اثر افزودن ترکیبی از اسانس های گیاهی به سیلاژ یونجه همراه با سطوح مختلف تفاله سیب بر تجزیه پذیری به روش کیسه های نایلونی، فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 8(3)، 61-72. magiran.com/p2069252
M. Besharati , V. Ghozalpour, Z. Nemati, A. Karimi, (2019). Effect of adding a combination of essential oils to alfalfa silage with different levels of apple pulp on degradability using nylon bag technique, Animal Production Research, 8(3), 61-72. magiran.com/p2069252
مقصود بشارتی، ولی گوزل پور، ذبیح الله نعمتی، امیر کریمی، اثر افزودن ترکیبی از اسانس های گیاهی به سیلاژ یونجه همراه با سطوح مختلف تفاله سیب بر تجزیه پذیری به روش کیسه های نایلونی. فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 1398؛ 8(3): 61-72. magiran.com/p2069252
M. Besharati , V. Ghozalpour, Z. Nemati, A. Karimi, Effect of adding a combination of essential oils to alfalfa silage with different levels of apple pulp on degradability using nylon bag technique, Animal Production Research, 2019; 8(3): 61-72. magiran.com/p2069252
مقصود بشارتی، ولی گوزل پور، ذبیح الله نعمتی، امیر کریمی، "اثر افزودن ترکیبی از اسانس های گیاهی به سیلاژ یونجه همراه با سطوح مختلف تفاله سیب بر تجزیه پذیری به روش کیسه های نایلونی"، فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی 8، شماره 3 (1398): 61-72. magiran.com/p2069252
M. Besharati , V. Ghozalpour, Z. Nemati, A. Karimi, "Effect of adding a combination of essential oils to alfalfa silage with different levels of apple pulp on degradability using nylon bag technique", Animal Production Research 8, no.3 (2019): 61-72. magiran.com/p2069252
مقصود بشارتی، ولی گوزل پور، ذبیح الله نعمتی، امیر کریمی، (1398). 'اثر افزودن ترکیبی از اسانس های گیاهی به سیلاژ یونجه همراه با سطوح مختلف تفاله سیب بر تجزیه پذیری به روش کیسه های نایلونی'، فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 8(3)، صص.61-72. magiran.com/p2069252
M. Besharati , V. Ghozalpour, Z. Nemati, A. Karimi, (2019). 'Effect of adding a combination of essential oils to alfalfa silage with different levels of apple pulp on degradability using nylon bag technique', Animal Production Research, 8(3), pp.61-72. magiran.com/p2069252
مقصود بشارتی؛ ولی گوزل پور؛ ذبیح الله نعمتی؛ امیر کریمی. "اثر افزودن ترکیبی از اسانس های گیاهی به سیلاژ یونجه همراه با سطوح مختلف تفاله سیب بر تجزیه پذیری به روش کیسه های نایلونی". فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 8 ،3 ، 1398، 61-72. magiran.com/p2069252
M. Besharati ; V. Ghozalpour; Z. Nemati; A. Karimi. "Effect of adding a combination of essential oils to alfalfa silage with different levels of apple pulp on degradability using nylon bag technique", Animal Production Research, 8, 3, 2019, 61-72. magiran.com/p2069252
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال