ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم حسین پور کل محله، ایوب فرهادی، قدرت رحیمی میانجی، محسن قلی زاده، (1398). تجزیه و تحلیل مولکولی و بیوانفورماتیکی ناحیه تنظیمی بالادستی ژن های لپتین و SIGLEC5 در ارتباط با صفات تولیدی و تولیدمثلی در گاوهای هلشتاین، فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 8(3)، 73-85. magiran.com/p2069253
M. Hoseinpour Kol Mahaleh, A. Farhadi , Gh. Rahimi Mianji, M. Gholizadeh, (2019). Molecular and bioinformatics analysis of regulatory upstream region of leptin and SIGLEC5 genes in association with production and reproduction traits in Holstein cattle, Animal Production Research, 8(3), 73-85. magiran.com/p2069253
مریم حسین پور کل محله، ایوب فرهادی، قدرت رحیمی میانجی، محسن قلی زاده، تجزیه و تحلیل مولکولی و بیوانفورماتیکی ناحیه تنظیمی بالادستی ژن های لپتین و SIGLEC5 در ارتباط با صفات تولیدی و تولیدمثلی در گاوهای هلشتاین. فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 1398؛ 8(3): 73-85. magiran.com/p2069253
M. Hoseinpour Kol Mahaleh, A. Farhadi , Gh. Rahimi Mianji, M. Gholizadeh, Molecular and bioinformatics analysis of regulatory upstream region of leptin and SIGLEC5 genes in association with production and reproduction traits in Holstein cattle, Animal Production Research, 2019; 8(3): 73-85. magiran.com/p2069253
مریم حسین پور کل محله، ایوب فرهادی، قدرت رحیمی میانجی، محسن قلی زاده، "تجزیه و تحلیل مولکولی و بیوانفورماتیکی ناحیه تنظیمی بالادستی ژن های لپتین و SIGLEC5 در ارتباط با صفات تولیدی و تولیدمثلی در گاوهای هلشتاین"، فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی 8، شماره 3 (1398): 73-85. magiran.com/p2069253
M. Hoseinpour Kol Mahaleh, A. Farhadi , Gh. Rahimi Mianji, M. Gholizadeh, "Molecular and bioinformatics analysis of regulatory upstream region of leptin and SIGLEC5 genes in association with production and reproduction traits in Holstein cattle", Animal Production Research 8, no.3 (2019): 73-85. magiran.com/p2069253
مریم حسین پور کل محله، ایوب فرهادی، قدرت رحیمی میانجی، محسن قلی زاده، (1398). 'تجزیه و تحلیل مولکولی و بیوانفورماتیکی ناحیه تنظیمی بالادستی ژن های لپتین و SIGLEC5 در ارتباط با صفات تولیدی و تولیدمثلی در گاوهای هلشتاین'، فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 8(3)، صص.73-85. magiran.com/p2069253
M. Hoseinpour Kol Mahaleh, A. Farhadi , Gh. Rahimi Mianji, M. Gholizadeh, (2019). 'Molecular and bioinformatics analysis of regulatory upstream region of leptin and SIGLEC5 genes in association with production and reproduction traits in Holstein cattle', Animal Production Research, 8(3), pp.73-85. magiran.com/p2069253
مریم حسین پور کل محله؛ ایوب فرهادی؛ قدرت رحیمی میانجی؛ محسن قلی زاده. "تجزیه و تحلیل مولکولی و بیوانفورماتیکی ناحیه تنظیمی بالادستی ژن های لپتین و SIGLEC5 در ارتباط با صفات تولیدی و تولیدمثلی در گاوهای هلشتاین". فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 8 ،3 ، 1398، 73-85. magiran.com/p2069253
M. Hoseinpour Kol Mahaleh; A. Farhadi ; Gh. Rahimi Mianji; M. Gholizadeh. "Molecular and bioinformatics analysis of regulatory upstream region of leptin and SIGLEC5 genes in association with production and reproduction traits in Holstein cattle", Animal Production Research, 8, 3, 2019, 73-85. magiran.com/p2069253
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال