ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیرا میرشکار، محمود شمس شرق، بهروز دستار، آیدا مظاهری، (1398). بررسی اثر سطوح مختلف کنجاله کنجد با و بدون آنزیم فیتاز بر عملکرد، صفات لاشه و استخوان درشت نی بلدرچین ژاپنی، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 124، 17-28. magiran.com/p2069404
Samira Mirshekar , Mahmoud Shams Shargh, Behrouz Dastar, Aida Mazaheri, (2019). The effect of different levels of sesame meal by soybean meal with and without phytase enzyme on performance and characteristics of carcass and tibia in Japanese quail, Animal Sciences, 124, 17-28. magiran.com/p2069404
سمیرا میرشکار، محمود شمس شرق، بهروز دستار، آیدا مظاهری، بررسی اثر سطوح مختلف کنجاله کنجد با و بدون آنزیم فیتاز بر عملکرد، صفات لاشه و استخوان درشت نی بلدرچین ژاپنی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 1398؛ 124: 17-28. magiran.com/p2069404
Samira Mirshekar , Mahmoud Shams Shargh, Behrouz Dastar, Aida Mazaheri, The effect of different levels of sesame meal by soybean meal with and without phytase enzyme on performance and characteristics of carcass and tibia in Japanese quail, Animal Sciences, 2019; 124: 17-28. magiran.com/p2069404
سمیرا میرشکار، محمود شمس شرق، بهروز دستار، آیدا مظاهری، "بررسی اثر سطوح مختلف کنجاله کنجد با و بدون آنزیم فیتاز بر عملکرد، صفات لاشه و استخوان درشت نی بلدرچین ژاپنی"، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) ،124 (1398): 17-28. magiran.com/p2069404
Samira Mirshekar , Mahmoud Shams Shargh, Behrouz Dastar, Aida Mazaheri, "The effect of different levels of sesame meal by soybean meal with and without phytase enzyme on performance and characteristics of carcass and tibia in Japanese quail", Animal Sciences no. 124 (2019): 17-28. magiran.com/p2069404
سمیرا میرشکار، محمود شمس شرق، بهروز دستار، آیدا مظاهری، (1398). 'بررسی اثر سطوح مختلف کنجاله کنجد با و بدون آنزیم فیتاز بر عملکرد، صفات لاشه و استخوان درشت نی بلدرچین ژاپنی'، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 124، صص.17-28. magiran.com/p2069404
Samira Mirshekar , Mahmoud Shams Shargh, Behrouz Dastar, Aida Mazaheri, (2019). 'The effect of different levels of sesame meal by soybean meal with and without phytase enzyme on performance and characteristics of carcass and tibia in Japanese quail', Animal Sciences, 124, pp.17-28. magiran.com/p2069404
سمیرا میرشکار؛ محمود شمس شرق؛ بهروز دستار؛ آیدا مظاهری. "بررسی اثر سطوح مختلف کنجاله کنجد با و بدون آنزیم فیتاز بر عملکرد، صفات لاشه و استخوان درشت نی بلدرچین ژاپنی". نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 124 ، 1398، 17-28. magiran.com/p2069404
Samira Mirshekar ; Mahmoud Shams Shargh; Behrouz Dastar; Aida Mazaheri. "The effect of different levels of sesame meal by soybean meal with and without phytase enzyme on performance and characteristics of carcass and tibia in Japanese quail", Animal Sciences, 124, 2019, 17-28. magiran.com/p2069404
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال