ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طاهره مومنه، مهران ترکی، لقمان سلیمانی باغشا، (1398). اثرات تزریق ویتامین های ب6 و ب12 داخل تخم مرغ های تزریق شده با اتانول بر درصد جوجه-درآوری، عملکرد و فراسنجه های بیوشیمیایی خون جوجه های گوشتی تحت تنش سرما در دوره پرورش، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 124، 29-40. magiran.com/p2069405
Tahereh Momeneh , Mehran Torki, Loghman Soleimani Baghsha, (2019). Effects of in ovo injection of vitamin B6 and B12 in fertile eggs subjected to ethanol stress on hatchability, performance and blood biochemical parameters of broiler chicks reared under cold stress condition, Animal Sciences, 124, 29-40. magiran.com/p2069405
طاهره مومنه، مهران ترکی، لقمان سلیمانی باغشا، اثرات تزریق ویتامین های ب6 و ب12 داخل تخم مرغ های تزریق شده با اتانول بر درصد جوجه-درآوری، عملکرد و فراسنجه های بیوشیمیایی خون جوجه های گوشتی تحت تنش سرما در دوره پرورش. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 1398؛ 124: 29-40. magiran.com/p2069405
Tahereh Momeneh , Mehran Torki, Loghman Soleimani Baghsha, Effects of in ovo injection of vitamin B6 and B12 in fertile eggs subjected to ethanol stress on hatchability, performance and blood biochemical parameters of broiler chicks reared under cold stress condition, Animal Sciences, 2019; 124: 29-40. magiran.com/p2069405
طاهره مومنه، مهران ترکی، لقمان سلیمانی باغشا، "اثرات تزریق ویتامین های ب6 و ب12 داخل تخم مرغ های تزریق شده با اتانول بر درصد جوجه-درآوری، عملکرد و فراسنجه های بیوشیمیایی خون جوجه های گوشتی تحت تنش سرما در دوره پرورش"، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) ،124 (1398): 29-40. magiran.com/p2069405
Tahereh Momeneh , Mehran Torki, Loghman Soleimani Baghsha, "Effects of in ovo injection of vitamin B6 and B12 in fertile eggs subjected to ethanol stress on hatchability, performance and blood biochemical parameters of broiler chicks reared under cold stress condition", Animal Sciences no. 124 (2019): 29-40. magiran.com/p2069405
طاهره مومنه، مهران ترکی، لقمان سلیمانی باغشا، (1398). 'اثرات تزریق ویتامین های ب6 و ب12 داخل تخم مرغ های تزریق شده با اتانول بر درصد جوجه-درآوری، عملکرد و فراسنجه های بیوشیمیایی خون جوجه های گوشتی تحت تنش سرما در دوره پرورش'، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 124، صص.29-40. magiran.com/p2069405
Tahereh Momeneh , Mehran Torki, Loghman Soleimani Baghsha, (2019). 'Effects of in ovo injection of vitamin B6 and B12 in fertile eggs subjected to ethanol stress on hatchability, performance and blood biochemical parameters of broiler chicks reared under cold stress condition', Animal Sciences, 124, pp.29-40. magiran.com/p2069405
طاهره مومنه؛ مهران ترکی؛ لقمان سلیمانی باغشا. "اثرات تزریق ویتامین های ب6 و ب12 داخل تخم مرغ های تزریق شده با اتانول بر درصد جوجه-درآوری، عملکرد و فراسنجه های بیوشیمیایی خون جوجه های گوشتی تحت تنش سرما در دوره پرورش". نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 124 ، 1398، 29-40. magiran.com/p2069405
Tahereh Momeneh ; Mehran Torki; Loghman Soleimani Baghsha. "Effects of in ovo injection of vitamin B6 and B12 in fertile eggs subjected to ethanol stress on hatchability, performance and blood biochemical parameters of broiler chicks reared under cold stress condition", Animal Sciences, 124, 2019, 29-40. magiran.com/p2069405
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال