ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید خسروی، سید امیر حسین مهدوی، حمیدرضا رحمانی، احمد ریاسی، (1398). اثر سطوح مختلف پودر گیاهان دارویی آویشن شیرازی و مریم گلی، مخلوط آن ها و پروبیوتیک بر صفات کیفی تخم مرغ، فراسنجه های بیوشیمیایی خون و تغییرات هیستومورفولوژیک کبد مرغ های تخم گذار، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 124، 41-58. magiran.com/p2069406
Vahid Khosravi, Amir Hossein Mahdavi , Hamid Reza Rahmani, Ahmad Riasi, (2019). The Effect of Different Levels of Zataria multiflora and Salvia officinalis Medicinal Plants’ Powder, Their Mixture and Probiotic on Egg Quality Traits, Blood Biochemical Parameters and Liver Histomorphological Changes in Laying Hens, Animal Sciences, 124, 41-58. magiran.com/p2069406
وحید خسروی، سید امیر حسین مهدوی، حمیدرضا رحمانی، احمد ریاسی، اثر سطوح مختلف پودر گیاهان دارویی آویشن شیرازی و مریم گلی، مخلوط آن ها و پروبیوتیک بر صفات کیفی تخم مرغ، فراسنجه های بیوشیمیایی خون و تغییرات هیستومورفولوژیک کبد مرغ های تخم گذار. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 1398؛ 124: 41-58. magiran.com/p2069406
Vahid Khosravi, Amir Hossein Mahdavi , Hamid Reza Rahmani, Ahmad Riasi, The Effect of Different Levels of Zataria multiflora and Salvia officinalis Medicinal Plants’ Powder, Their Mixture and Probiotic on Egg Quality Traits, Blood Biochemical Parameters and Liver Histomorphological Changes in Laying Hens, Animal Sciences, 2019; 124: 41-58. magiran.com/p2069406
وحید خسروی، سید امیر حسین مهدوی، حمیدرضا رحمانی، احمد ریاسی، "اثر سطوح مختلف پودر گیاهان دارویی آویشن شیرازی و مریم گلی، مخلوط آن ها و پروبیوتیک بر صفات کیفی تخم مرغ، فراسنجه های بیوشیمیایی خون و تغییرات هیستومورفولوژیک کبد مرغ های تخم گذار"، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) ،124 (1398): 41-58. magiran.com/p2069406
Vahid Khosravi, Amir Hossein Mahdavi , Hamid Reza Rahmani, Ahmad Riasi, "The Effect of Different Levels of Zataria multiflora and Salvia officinalis Medicinal Plants’ Powder, Their Mixture and Probiotic on Egg Quality Traits, Blood Biochemical Parameters and Liver Histomorphological Changes in Laying Hens", Animal Sciences no. 124 (2019): 41-58. magiran.com/p2069406
وحید خسروی، سید امیر حسین مهدوی، حمیدرضا رحمانی، احمد ریاسی، (1398). 'اثر سطوح مختلف پودر گیاهان دارویی آویشن شیرازی و مریم گلی، مخلوط آن ها و پروبیوتیک بر صفات کیفی تخم مرغ، فراسنجه های بیوشیمیایی خون و تغییرات هیستومورفولوژیک کبد مرغ های تخم گذار'، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 124، صص.41-58. magiran.com/p2069406
Vahid Khosravi, Amir Hossein Mahdavi , Hamid Reza Rahmani, Ahmad Riasi, (2019). 'The Effect of Different Levels of Zataria multiflora and Salvia officinalis Medicinal Plants’ Powder, Their Mixture and Probiotic on Egg Quality Traits, Blood Biochemical Parameters and Liver Histomorphological Changes in Laying Hens', Animal Sciences, 124, pp.41-58. magiran.com/p2069406
وحید خسروی؛ سید امیر حسین مهدوی؛ حمیدرضا رحمانی؛ احمد ریاسی. "اثر سطوح مختلف پودر گیاهان دارویی آویشن شیرازی و مریم گلی، مخلوط آن ها و پروبیوتیک بر صفات کیفی تخم مرغ، فراسنجه های بیوشیمیایی خون و تغییرات هیستومورفولوژیک کبد مرغ های تخم گذار". نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 124 ، 1398، 41-58. magiran.com/p2069406
Vahid Khosravi; Amir Hossein Mahdavi ; Hamid Reza Rahmani; Ahmad Riasi. "The Effect of Different Levels of Zataria multiflora and Salvia officinalis Medicinal Plants’ Powder, Their Mixture and Probiotic on Egg Quality Traits, Blood Biochemical Parameters and Liver Histomorphological Changes in Laying Hens", Animal Sciences, 124, 2019, 41-58. magiran.com/p2069406
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال