ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد حبیبی زاد، احمد ریاسی، حمید کهرام، (1398). اثر تغذیه کوتاه مدت جیره پرانرژی و تزریق گونادوتروپین های جفتی بر دینامیک فولیکولی، متابولیت های خون و عملکرد تولیدمثلی میش های نایینی، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 124، 77-90. magiran.com/p2069408
Javad Habibizad, Ahmad Riasi , Hamid Kohram, (2019). Effect of short-term feeding high energy diet and chorionic gonadotropins injection on follicular dynamics, blood metabolites and reproductive performance in Naeini ewes, Animal Sciences, 124, 77-90. magiran.com/p2069408
جواد حبیبی زاد، احمد ریاسی، حمید کهرام، اثر تغذیه کوتاه مدت جیره پرانرژی و تزریق گونادوتروپین های جفتی بر دینامیک فولیکولی، متابولیت های خون و عملکرد تولیدمثلی میش های نایینی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 1398؛ 124: 77-90. magiran.com/p2069408
Javad Habibizad, Ahmad Riasi , Hamid Kohram, Effect of short-term feeding high energy diet and chorionic gonadotropins injection on follicular dynamics, blood metabolites and reproductive performance in Naeini ewes, Animal Sciences, 2019; 124: 77-90. magiran.com/p2069408
جواد حبیبی زاد، احمد ریاسی، حمید کهرام، "اثر تغذیه کوتاه مدت جیره پرانرژی و تزریق گونادوتروپین های جفتی بر دینامیک فولیکولی، متابولیت های خون و عملکرد تولیدمثلی میش های نایینی"، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) ،124 (1398): 77-90. magiran.com/p2069408
Javad Habibizad, Ahmad Riasi , Hamid Kohram, "Effect of short-term feeding high energy diet and chorionic gonadotropins injection on follicular dynamics, blood metabolites and reproductive performance in Naeini ewes", Animal Sciences no. 124 (2019): 77-90. magiran.com/p2069408
جواد حبیبی زاد، احمد ریاسی، حمید کهرام، (1398). 'اثر تغذیه کوتاه مدت جیره پرانرژی و تزریق گونادوتروپین های جفتی بر دینامیک فولیکولی، متابولیت های خون و عملکرد تولیدمثلی میش های نایینی'، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 124، صص.77-90. magiran.com/p2069408
Javad Habibizad, Ahmad Riasi , Hamid Kohram, (2019). 'Effect of short-term feeding high energy diet and chorionic gonadotropins injection on follicular dynamics, blood metabolites and reproductive performance in Naeini ewes', Animal Sciences, 124, pp.77-90. magiran.com/p2069408
جواد حبیبی زاد؛ احمد ریاسی؛ حمید کهرام. "اثر تغذیه کوتاه مدت جیره پرانرژی و تزریق گونادوتروپین های جفتی بر دینامیک فولیکولی، متابولیت های خون و عملکرد تولیدمثلی میش های نایینی". نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 124 ، 1398، 77-90. magiran.com/p2069408
Javad Habibizad; Ahmad Riasi ; Hamid Kohram. "Effect of short-term feeding high energy diet and chorionic gonadotropins injection on follicular dynamics, blood metabolites and reproductive performance in Naeini ewes", Animal Sciences, 124, 2019, 77-90. magiran.com/p2069408
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال