ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بابک اسدی، سید عبدالله حسینی، محمدرضا سلیمانی، امیر حسین علیزاده قمصری، رامین علیوردی نسب، (1398). اثرات افزودنی حاوی پروبیوتیک، ویتامین C و بتائین در شرایط تنش گرمایی بر عملکرد سه سویه تجاری جوجه گوشتی با استفاده از روش مدیریت تصمیم گیری چند شاخصی، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 124، 91-100. magiran.com/p2069409
Babak Asadi, Seyed Abdoulah Hosseini , Mohammad Reza Solimani, Amir Hosseini Alizadeh, Ramin Aliverdi, (2019). Effects of additive containing probiotic, vitamin C and betaine on growth performance of three commercial broiler strains under heat stress condition by using multiple attribute decision making method, Animal Sciences, 124, 91-100. magiran.com/p2069409
بابک اسدی، سید عبدالله حسینی، محمدرضا سلیمانی، امیر حسین علیزاده قمصری، رامین علیوردی نسب، اثرات افزودنی حاوی پروبیوتیک، ویتامین C و بتائین در شرایط تنش گرمایی بر عملکرد سه سویه تجاری جوجه گوشتی با استفاده از روش مدیریت تصمیم گیری چند شاخصی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 1398؛ 124: 91-100. magiran.com/p2069409
Babak Asadi, Seyed Abdoulah Hosseini , Mohammad Reza Solimani, Amir Hosseini Alizadeh, Ramin Aliverdi, Effects of additive containing probiotic, vitamin C and betaine on growth performance of three commercial broiler strains under heat stress condition by using multiple attribute decision making method, Animal Sciences, 2019; 124: 91-100. magiran.com/p2069409
بابک اسدی، سید عبدالله حسینی، محمدرضا سلیمانی، امیر حسین علیزاده قمصری، رامین علیوردی نسب، "اثرات افزودنی حاوی پروبیوتیک، ویتامین C و بتائین در شرایط تنش گرمایی بر عملکرد سه سویه تجاری جوجه گوشتی با استفاده از روش مدیریت تصمیم گیری چند شاخصی"، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) ،124 (1398): 91-100. magiran.com/p2069409
Babak Asadi, Seyed Abdoulah Hosseini , Mohammad Reza Solimani, Amir Hosseini Alizadeh, Ramin Aliverdi, "Effects of additive containing probiotic, vitamin C and betaine on growth performance of three commercial broiler strains under heat stress condition by using multiple attribute decision making method", Animal Sciences no. 124 (2019): 91-100. magiran.com/p2069409
بابک اسدی، سید عبدالله حسینی، محمدرضا سلیمانی، امیر حسین علیزاده قمصری، رامین علیوردی نسب، (1398). 'اثرات افزودنی حاوی پروبیوتیک، ویتامین C و بتائین در شرایط تنش گرمایی بر عملکرد سه سویه تجاری جوجه گوشتی با استفاده از روش مدیریت تصمیم گیری چند شاخصی'، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 124، صص.91-100. magiran.com/p2069409
Babak Asadi, Seyed Abdoulah Hosseini , Mohammad Reza Solimani, Amir Hosseini Alizadeh, Ramin Aliverdi, (2019). 'Effects of additive containing probiotic, vitamin C and betaine on growth performance of three commercial broiler strains under heat stress condition by using multiple attribute decision making method', Animal Sciences, 124, pp.91-100. magiran.com/p2069409
بابک اسدی؛ سید عبدالله حسینی؛ محمدرضا سلیمانی؛ امیر حسین علیزاده قمصری؛ رامین علیوردی نسب. "اثرات افزودنی حاوی پروبیوتیک، ویتامین C و بتائین در شرایط تنش گرمایی بر عملکرد سه سویه تجاری جوجه گوشتی با استفاده از روش مدیریت تصمیم گیری چند شاخصی". نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 124 ، 1398، 91-100. magiran.com/p2069409
Babak Asadi; Seyed Abdoulah Hosseini ; Mohammad Reza Solimani; Amir Hosseini Alizadeh; Ramin Aliverdi. "Effects of additive containing probiotic, vitamin C and betaine on growth performance of three commercial broiler strains under heat stress condition by using multiple attribute decision making method", Animal Sciences, 124, 2019, 91-100. magiran.com/p2069409
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال