ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آذر راشدی ده صحرایی، جمال فیاضی، رستم عبدالهی، جولیوس ون در ورف، (1398). بررسی تاثیر فراوانی های مختلف آللی بر اجزای واریانس ژنومی وزن بدن گوسفند سافوک با استفاده از داده های چند شکلی تک نوکلئوتیدی، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 124، 119-130. magiran.com/p2069411
Azar Rashedi Dehsahraei , Jamal Fayazi, Rostam Abdollahi, Julius Van Der Werf, (2019). Investigating the impact of alle frequencies on genomic variance components for body weight in Suffolk sheep using SNP data, Animal Sciences, 124, 119-130. magiran.com/p2069411
آذر راشدی ده صحرایی، جمال فیاضی، رستم عبدالهی، جولیوس ون در ورف، بررسی تاثیر فراوانی های مختلف آللی بر اجزای واریانس ژنومی وزن بدن گوسفند سافوک با استفاده از داده های چند شکلی تک نوکلئوتیدی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 1398؛ 124: 119-130. magiran.com/p2069411
Azar Rashedi Dehsahraei , Jamal Fayazi, Rostam Abdollahi, Julius Van Der Werf, Investigating the impact of alle frequencies on genomic variance components for body weight in Suffolk sheep using SNP data, Animal Sciences, 2019; 124: 119-130. magiran.com/p2069411
آذر راشدی ده صحرایی، جمال فیاضی، رستم عبدالهی، جولیوس ون در ورف، "بررسی تاثیر فراوانی های مختلف آللی بر اجزای واریانس ژنومی وزن بدن گوسفند سافوک با استفاده از داده های چند شکلی تک نوکلئوتیدی"، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) ،124 (1398): 119-130. magiran.com/p2069411
Azar Rashedi Dehsahraei , Jamal Fayazi, Rostam Abdollahi, Julius Van Der Werf, "Investigating the impact of alle frequencies on genomic variance components for body weight in Suffolk sheep using SNP data", Animal Sciences no. 124 (2019): 119-130. magiran.com/p2069411
آذر راشدی ده صحرایی، جمال فیاضی، رستم عبدالهی، جولیوس ون در ورف، (1398). 'بررسی تاثیر فراوانی های مختلف آللی بر اجزای واریانس ژنومی وزن بدن گوسفند سافوک با استفاده از داده های چند شکلی تک نوکلئوتیدی'، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 124، صص.119-130. magiran.com/p2069411
Azar Rashedi Dehsahraei , Jamal Fayazi, Rostam Abdollahi, Julius Van Der Werf, (2019). 'Investigating the impact of alle frequencies on genomic variance components for body weight in Suffolk sheep using SNP data', Animal Sciences, 124, pp.119-130. magiran.com/p2069411
آذر راشدی ده صحرایی؛ جمال فیاضی؛ رستم عبدالهی؛ جولیوس ون در ورف. "بررسی تاثیر فراوانی های مختلف آللی بر اجزای واریانس ژنومی وزن بدن گوسفند سافوک با استفاده از داده های چند شکلی تک نوکلئوتیدی". نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 124 ، 1398، 119-130. magiran.com/p2069411
Azar Rashedi Dehsahraei ; Jamal Fayazi; Rostam Abdollahi; Julius Van Der Werf. "Investigating the impact of alle frequencies on genomic variance components for body weight in Suffolk sheep using SNP data", Animal Sciences, 124, 2019, 119-130. magiran.com/p2069411
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال