ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میثم لطیفی، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر، رستم عبداللهی ارپناهی، (1398). ارزیابی روش های انتخاب سنتی و ژنومیک برای انتقال و تثبیت یک ژن عمده در گوسفند بوسیله شبیه سازی، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 124، 171-182. magiran.com/p2069415
Meysam Latifi, A. Rashidi , Mohammad Razmkabir, Rostam Abdollahi Arpanahi, (2019). Assessment of classic and genomic selection methods for introgression and fixed a major gene to sheep using simulation, Animal Sciences, 124, 171-182. magiran.com/p2069415
میثم لطیفی، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر، رستم عبداللهی ارپناهی، ارزیابی روش های انتخاب سنتی و ژنومیک برای انتقال و تثبیت یک ژن عمده در گوسفند بوسیله شبیه سازی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 1398؛ 124: 171-182. magiran.com/p2069415
Meysam Latifi, A. Rashidi , Mohammad Razmkabir, Rostam Abdollahi Arpanahi, Assessment of classic and genomic selection methods for introgression and fixed a major gene to sheep using simulation, Animal Sciences, 2019; 124: 171-182. magiran.com/p2069415
میثم لطیفی، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر، رستم عبداللهی ارپناهی، "ارزیابی روش های انتخاب سنتی و ژنومیک برای انتقال و تثبیت یک ژن عمده در گوسفند بوسیله شبیه سازی"، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) ،124 (1398): 171-182. magiran.com/p2069415
Meysam Latifi, A. Rashidi , Mohammad Razmkabir, Rostam Abdollahi Arpanahi, "Assessment of classic and genomic selection methods for introgression and fixed a major gene to sheep using simulation", Animal Sciences no. 124 (2019): 171-182. magiran.com/p2069415
میثم لطیفی، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر، رستم عبداللهی ارپناهی، (1398). 'ارزیابی روش های انتخاب سنتی و ژنومیک برای انتقال و تثبیت یک ژن عمده در گوسفند بوسیله شبیه سازی'، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 124، صص.171-182. magiran.com/p2069415
Meysam Latifi, A. Rashidi , Mohammad Razmkabir, Rostam Abdollahi Arpanahi, (2019). 'Assessment of classic and genomic selection methods for introgression and fixed a major gene to sheep using simulation', Animal Sciences, 124, pp.171-182. magiran.com/p2069415
میثم لطیفی؛ امیر رشیدی؛ محمد رزم کبیر؛ رستم عبداللهی ارپناهی. "ارزیابی روش های انتخاب سنتی و ژنومیک برای انتقال و تثبیت یک ژن عمده در گوسفند بوسیله شبیه سازی". نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 124 ، 1398، 171-182. magiran.com/p2069415
Meysam Latifi; A. Rashidi ; Mohammad Razmkabir; Rostam Abdollahi Arpanahi. "Assessment of classic and genomic selection methods for introgression and fixed a major gene to sheep using simulation", Animal Sciences, 124, 2019, 171-182. magiran.com/p2069415
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال