ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه نوذری، وحید نجاتی، بهرام میرزاییان، (1398). اثربخشی تحریک الکتریکی مغز بر کارکردهای اجرایی و کاهش علائم افراد دچار اختلال افسردگی اساسی، فصلنامه روان شناسی کاربردی، 13(4)، 577-599. magiran.com/p2069433
M. Nozari, V. Nejati , B. Mirzaeyan, (2020). Effectiveness of Transcranial direct current stimulation on executive functions and amelioration of symptoms of individuals with Major Depression Disorder, Journal of Applied Psychology, 13(4), 577-599. magiran.com/p2069433
معصومه نوذری، وحید نجاتی، بهرام میرزاییان، اثربخشی تحریک الکتریکی مغز بر کارکردهای اجرایی و کاهش علائم افراد دچار اختلال افسردگی اساسی. فصلنامه روان شناسی کاربردی، 1398؛ 13(4): 577-599. magiran.com/p2069433
M. Nozari, V. Nejati , B. Mirzaeyan, Effectiveness of Transcranial direct current stimulation on executive functions and amelioration of symptoms of individuals with Major Depression Disorder, Journal of Applied Psychology, 2020; 13(4): 577-599. magiran.com/p2069433
معصومه نوذری، وحید نجاتی، بهرام میرزاییان، "اثربخشی تحریک الکتریکی مغز بر کارکردهای اجرایی و کاهش علائم افراد دچار اختلال افسردگی اساسی"، فصلنامه روان شناسی کاربردی 13، شماره 4 (1398): 577-599. magiran.com/p2069433
M. Nozari, V. Nejati , B. Mirzaeyan, "Effectiveness of Transcranial direct current stimulation on executive functions and amelioration of symptoms of individuals with Major Depression Disorder", Journal of Applied Psychology 13, no.4 (2020): 577-599. magiran.com/p2069433
معصومه نوذری، وحید نجاتی، بهرام میرزاییان، (1398). 'اثربخشی تحریک الکتریکی مغز بر کارکردهای اجرایی و کاهش علائم افراد دچار اختلال افسردگی اساسی'، فصلنامه روان شناسی کاربردی، 13(4)، صص.577-599. magiran.com/p2069433
M. Nozari, V. Nejati , B. Mirzaeyan, (2020). 'Effectiveness of Transcranial direct current stimulation on executive functions and amelioration of symptoms of individuals with Major Depression Disorder', Journal of Applied Psychology, 13(4), pp.577-599. magiran.com/p2069433
معصومه نوذری؛ وحید نجاتی؛ بهرام میرزاییان. "اثربخشی تحریک الکتریکی مغز بر کارکردهای اجرایی و کاهش علائم افراد دچار اختلال افسردگی اساسی". فصلنامه روان شناسی کاربردی، 13 ،4 ، 1398، 577-599. magiran.com/p2069433
M. Nozari; V. Nejati ; B. Mirzaeyan. "Effectiveness of Transcranial direct current stimulation on executive functions and amelioration of symptoms of individuals with Major Depression Disorder", Journal of Applied Psychology, 13, 4, 2020, 577-599. magiran.com/p2069433
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال