ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرهاد توکلی مقدم، میرعلی سیدنقوی، علیرضا اسلامبولچی، محمدرضا ربیعی مندجین، (1398). الگوی چابکی منابع انسانی : تحلیلی برآمده از شرکت های خدمات پس از فروش خودرو در ایران، مجله مدیریت کسب و کار، 11(44)، 48-65. magiran.com/p2069443
Farhad Tavakoli Moghadam, Mir Ali Sayyednaghavi , Ali Reza Eslambolchi, Mohammad Reza Rabiee Mondajin Rabiee Mondajin, (2019). Human Resources Agility Model: An Analysis of Automotive After-Sales Services Companies in Iran, Journal of business management, 11(44), 48-65. magiran.com/p2069443
فرهاد توکلی مقدم، میرعلی سیدنقوی، علیرضا اسلامبولچی، محمدرضا ربیعی مندجین، الگوی چابکی منابع انسانی : تحلیلی برآمده از شرکت های خدمات پس از فروش خودرو در ایران. مجله مدیریت کسب و کار، 1398؛ 11(44): 48-65. magiran.com/p2069443
Farhad Tavakoli Moghadam, Mir Ali Sayyednaghavi , Ali Reza Eslambolchi, Mohammad Reza Rabiee Mondajin Rabiee Mondajin, Human Resources Agility Model: An Analysis of Automotive After-Sales Services Companies in Iran, Journal of business management, 2019; 11(44): 48-65. magiran.com/p2069443
فرهاد توکلی مقدم، میرعلی سیدنقوی، علیرضا اسلامبولچی، محمدرضا ربیعی مندجین، "الگوی چابکی منابع انسانی : تحلیلی برآمده از شرکت های خدمات پس از فروش خودرو در ایران"، مجله مدیریت کسب و کار 11، شماره 44 (1398): 48-65. magiran.com/p2069443
Farhad Tavakoli Moghadam, Mir Ali Sayyednaghavi , Ali Reza Eslambolchi, Mohammad Reza Rabiee Mondajin Rabiee Mondajin, "Human Resources Agility Model: An Analysis of Automotive After-Sales Services Companies in Iran", Journal of business management 11, no.44 (2019): 48-65. magiran.com/p2069443
فرهاد توکلی مقدم، میرعلی سیدنقوی، علیرضا اسلامبولچی، محمدرضا ربیعی مندجین، (1398). 'الگوی چابکی منابع انسانی : تحلیلی برآمده از شرکت های خدمات پس از فروش خودرو در ایران'، مجله مدیریت کسب و کار، 11(44)، صص.48-65. magiran.com/p2069443
Farhad Tavakoli Moghadam, Mir Ali Sayyednaghavi , Ali Reza Eslambolchi, Mohammad Reza Rabiee Mondajin Rabiee Mondajin, (2019). 'Human Resources Agility Model: An Analysis of Automotive After-Sales Services Companies in Iran', Journal of business management, 11(44), pp.48-65. magiran.com/p2069443
فرهاد توکلی مقدم؛ میرعلی سیدنقوی؛ علیرضا اسلامبولچی؛ محمدرضا ربیعی مندجین. "الگوی چابکی منابع انسانی : تحلیلی برآمده از شرکت های خدمات پس از فروش خودرو در ایران". مجله مدیریت کسب و کار، 11 ،44 ، 1398، 48-65. magiran.com/p2069443
Farhad Tavakoli Moghadam; Mir Ali Sayyednaghavi ; Ali Reza Eslambolchi; Mohammad Reza Rabiee Mondajin Rabiee Mondajin. "Human Resources Agility Model: An Analysis of Automotive After-Sales Services Companies in Iran", Journal of business management, 11, 44, 2019, 48-65. magiran.com/p2069443
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال