ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فائزه هدایت نظری، زهره دهدشتی شاهرخ، سینا نعمتی زاده، (1398). شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر تجربه مشتریان به روش ماتریس اثرات متقابل (مورد مطالعه: خرده فروشی های الکترونیکی ایران)، مجله مدیریت کسب و کار، 11(44)، 194-214. magiran.com/p2069450
Faezeh Hedayat Nazari, Zohreh Dehdashti Shahrokh , Sina Nematizadeh, (2019). Identifying and Analyzing the Factors Affecting Consumer Experience by MicMac (Case Study: Iran Electronic Retailers), Journal of business management, 11(44), 194-214. magiran.com/p2069450
فائزه هدایت نظری، زهره دهدشتی شاهرخ، سینا نعمتی زاده، شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر تجربه مشتریان به روش ماتریس اثرات متقابل (مورد مطالعه: خرده فروشی های الکترونیکی ایران). مجله مدیریت کسب و کار، 1398؛ 11(44): 194-214. magiran.com/p2069450
Faezeh Hedayat Nazari, Zohreh Dehdashti Shahrokh , Sina Nematizadeh, Identifying and Analyzing the Factors Affecting Consumer Experience by MicMac (Case Study: Iran Electronic Retailers), Journal of business management, 2019; 11(44): 194-214. magiran.com/p2069450
فائزه هدایت نظری، زهره دهدشتی شاهرخ، سینا نعمتی زاده، "شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر تجربه مشتریان به روش ماتریس اثرات متقابل (مورد مطالعه: خرده فروشی های الکترونیکی ایران)"، مجله مدیریت کسب و کار 11، شماره 44 (1398): 194-214. magiran.com/p2069450
Faezeh Hedayat Nazari, Zohreh Dehdashti Shahrokh , Sina Nematizadeh, "Identifying and Analyzing the Factors Affecting Consumer Experience by MicMac (Case Study: Iran Electronic Retailers)", Journal of business management 11, no.44 (2019): 194-214. magiran.com/p2069450
فائزه هدایت نظری، زهره دهدشتی شاهرخ، سینا نعمتی زاده، (1398). 'شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر تجربه مشتریان به روش ماتریس اثرات متقابل (مورد مطالعه: خرده فروشی های الکترونیکی ایران)'، مجله مدیریت کسب و کار، 11(44)، صص.194-214. magiran.com/p2069450
Faezeh Hedayat Nazari, Zohreh Dehdashti Shahrokh , Sina Nematizadeh, (2019). 'Identifying and Analyzing the Factors Affecting Consumer Experience by MicMac (Case Study: Iran Electronic Retailers)', Journal of business management, 11(44), pp.194-214. magiran.com/p2069450
فائزه هدایت نظری؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ سینا نعمتی زاده. "شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر تجربه مشتریان به روش ماتریس اثرات متقابل (مورد مطالعه: خرده فروشی های الکترونیکی ایران)". مجله مدیریت کسب و کار، 11 ،44 ، 1398، 194-214. magiran.com/p2069450
Faezeh Hedayat Nazari; Zohreh Dehdashti Shahrokh ; Sina Nematizadeh. "Identifying and Analyzing the Factors Affecting Consumer Experience by MicMac (Case Study: Iran Electronic Retailers)", Journal of business management, 11, 44, 2019, 194-214. magiran.com/p2069450
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال