ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یاسمین چایی بخش لنگرودی، لاره بی آزار، زهرا میرموذن، محدثه احمدی، مهین طائفه، فاطمه رشیدی مژدهی، بتول منتظری، (1398). هماتوم ساب دورال داخل مغزی بعد از پانکچر دورا مروری بر منابع و مقالات پزشکی، فصلنامه جراحی ایران، 27(2)، 1-9. magiran.com/p2069458
Chaibakhsh Y, Biazar G, Mirmoazen Z., Ahmadi M, Tayefeh M, Rashidi Mozhdehi F, Montazeri B, (2019). Subdural Intracranial Hematoma after Dura Puncture, A Review Article, Iranian Journal of Surgery, 27(2), 1-9. magiran.com/p2069458
یاسمین چایی بخش لنگرودی، لاره بی آزار، زهرا میرموذن، محدثه احمدی، مهین طائفه، فاطمه رشیدی مژدهی، بتول منتظری، هماتوم ساب دورال داخل مغزی بعد از پانکچر دورا مروری بر منابع و مقالات پزشکی. فصلنامه جراحی ایران، 1398؛ 27(2): 1-9. magiran.com/p2069458
Chaibakhsh Y, Biazar G, Mirmoazen Z., Ahmadi M, Tayefeh M, Rashidi Mozhdehi F, Montazeri B, Subdural Intracranial Hematoma after Dura Puncture, A Review Article, Iranian Journal of Surgery, 2019; 27(2): 1-9. magiran.com/p2069458
یاسمین چایی بخش لنگرودی، لاره بی آزار، زهرا میرموذن، محدثه احمدی، مهین طائفه، فاطمه رشیدی مژدهی، بتول منتظری، "هماتوم ساب دورال داخل مغزی بعد از پانکچر دورا مروری بر منابع و مقالات پزشکی"، فصلنامه جراحی ایران 27، شماره 2 (1398): 1-9. magiran.com/p2069458
Chaibakhsh Y, Biazar G, Mirmoazen Z., Ahmadi M, Tayefeh M, Rashidi Mozhdehi F, Montazeri B, "Subdural Intracranial Hematoma after Dura Puncture, A Review Article", Iranian Journal of Surgery 27, no.2 (2019): 1-9. magiran.com/p2069458
یاسمین چایی بخش لنگرودی، لاره بی آزار، زهرا میرموذن، محدثه احمدی، مهین طائفه، فاطمه رشیدی مژدهی، بتول منتظری، (1398). 'هماتوم ساب دورال داخل مغزی بعد از پانکچر دورا مروری بر منابع و مقالات پزشکی'، فصلنامه جراحی ایران، 27(2)، صص.1-9. magiran.com/p2069458
Chaibakhsh Y, Biazar G, Mirmoazen Z., Ahmadi M, Tayefeh M, Rashidi Mozhdehi F, Montazeri B, (2019). 'Subdural Intracranial Hematoma after Dura Puncture, A Review Article', Iranian Journal of Surgery, 27(2), pp.1-9. magiran.com/p2069458
یاسمین چایی بخش لنگرودی؛ لاره بی آزار؛ زهرا میرموذن؛ محدثه احمدی؛ مهین طائفه؛ فاطمه رشیدی مژدهی؛ بتول منتظری. "هماتوم ساب دورال داخل مغزی بعد از پانکچر دورا مروری بر منابع و مقالات پزشکی". فصلنامه جراحی ایران، 27 ،2 ، 1398، 1-9. magiran.com/p2069458
Chaibakhsh Y; Biazar G; Mirmoazen Z.; Ahmadi M; Tayefeh M; Rashidi Mozhdehi F; Montazeri B. "Subdural Intracranial Hematoma after Dura Puncture, A Review Article", Iranian Journal of Surgery, 27, 2, 2019, 1-9. magiran.com/p2069458
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال