ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کسری هندی، محمد رحمانی، امیرحسین روحی لاریجانی، سمیرا رامین فرد، هادی دیگاله، مصطفی فرزین، رضا شریعت محرری، محمد شیروانی، عباس امیر جمشیدی، میثم علی محمدی، (1398). بررسی وضعیت شناختی در بیماران مبتلا به گلیوم نیم کره غالب مغز در بیمارستان سینا در سال 1397، فصلنامه جراحی ایران، 27(2)، 10-19. magiran.com/p2069459
Hendi K, Rahmani M, Rouhi Larijani A. H, Raminfard S, Digale H, Farzin M, Moharari R, Shirani M, Amirjamshidi A, Alimohamadi M, (2019). Cognitive Function in Patients with Dominant Hemisphere Glioma in Sina Hospital in 2018, Iranian Journal of Surgery, 27(2), 10-19. magiran.com/p2069459
کسری هندی، محمد رحمانی، امیرحسین روحی لاریجانی، سمیرا رامین فرد، هادی دیگاله، مصطفی فرزین، رضا شریعت محرری، محمد شیروانی، عباس امیر جمشیدی، میثم علی محمدی، بررسی وضعیت شناختی در بیماران مبتلا به گلیوم نیم کره غالب مغز در بیمارستان سینا در سال 1397. فصلنامه جراحی ایران، 1398؛ 27(2): 10-19. magiran.com/p2069459
Hendi K, Rahmani M, Rouhi Larijani A. H, Raminfard S, Digale H, Farzin M, Moharari R, Shirani M, Amirjamshidi A, Alimohamadi M, Cognitive Function in Patients with Dominant Hemisphere Glioma in Sina Hospital in 2018, Iranian Journal of Surgery, 2019; 27(2): 10-19. magiran.com/p2069459
کسری هندی، محمد رحمانی، امیرحسین روحی لاریجانی، سمیرا رامین فرد، هادی دیگاله، مصطفی فرزین، رضا شریعت محرری، محمد شیروانی، عباس امیر جمشیدی، میثم علی محمدی، "بررسی وضعیت شناختی در بیماران مبتلا به گلیوم نیم کره غالب مغز در بیمارستان سینا در سال 1397"، فصلنامه جراحی ایران 27، شماره 2 (1398): 10-19. magiran.com/p2069459
Hendi K, Rahmani M, Rouhi Larijani A. H, Raminfard S, Digale H, Farzin M, Moharari R, Shirani M, Amirjamshidi A, Alimohamadi M, "Cognitive Function in Patients with Dominant Hemisphere Glioma in Sina Hospital in 2018", Iranian Journal of Surgery 27, no.2 (2019): 10-19. magiran.com/p2069459
کسری هندی، محمد رحمانی، امیرحسین روحی لاریجانی، سمیرا رامین فرد، هادی دیگاله، مصطفی فرزین، رضا شریعت محرری، محمد شیروانی، عباس امیر جمشیدی، میثم علی محمدی، (1398). 'بررسی وضعیت شناختی در بیماران مبتلا به گلیوم نیم کره غالب مغز در بیمارستان سینا در سال 1397'، فصلنامه جراحی ایران، 27(2)، صص.10-19. magiran.com/p2069459
Hendi K, Rahmani M, Rouhi Larijani A. H, Raminfard S, Digale H, Farzin M, Moharari R, Shirani M, Amirjamshidi A, Alimohamadi M, (2019). 'Cognitive Function in Patients with Dominant Hemisphere Glioma in Sina Hospital in 2018', Iranian Journal of Surgery, 27(2), pp.10-19. magiran.com/p2069459
کسری هندی؛ محمد رحمانی؛ امیرحسین روحی لاریجانی؛ سمیرا رامین فرد؛ هادی دیگاله؛ مصطفی فرزین؛ رضا شریعت محرری؛ محمد شیروانی؛ عباس امیر جمشیدی؛ میثم علی محمدی. "بررسی وضعیت شناختی در بیماران مبتلا به گلیوم نیم کره غالب مغز در بیمارستان سینا در سال 1397". فصلنامه جراحی ایران، 27 ،2 ، 1398، 10-19. magiran.com/p2069459
Hendi K; Rahmani M; Rouhi Larijani A. H; Raminfard S; Digale H; Farzin M; Moharari R; Shirani M; Amirjamshidi A; Alimohamadi M. "Cognitive Function in Patients with Dominant Hemisphere Glioma in Sina Hospital in 2018", Iranian Journal of Surgery, 27, 2, 2019, 10-19. magiran.com/p2069459
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال