ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد علیخانی، محمد صحافی، دکتر زهرا شایان، خانم زهرا قهرمانی، خانم سارا زمانی، شاهین محسنی، شهرام پایدار، (1398). بررسی تاثیر ژل قابل جذب ضد چسبندگی در کاهش چسبندگی های روده باریک دسروزه ترمیم نشده و پس از ترمیم در موش های آزمایشگاهی، فصلنامه جراحی ایران، 27(2)، 20-26. magiran.com/p2069460
Alikhani M., Sahafi M., Shayan Z, Ghahramani Z., Zamani Sc, Mohseni Sh, Paydar Sh, (2019). Evaluation the Effect of Anti-Adhesion Absorbable Gel on Untreated and Post-Restoration Small Intestine Adhesion Reduction in Rats, Iranian Journal of Surgery, 27(2), 20-26. magiran.com/p2069460
محمد علیخانی، محمد صحافی، دکتر زهرا شایان، خانم زهرا قهرمانی، خانم سارا زمانی، شاهین محسنی، شهرام پایدار، بررسی تاثیر ژل قابل جذب ضد چسبندگی در کاهش چسبندگی های روده باریک دسروزه ترمیم نشده و پس از ترمیم در موش های آزمایشگاهی. فصلنامه جراحی ایران، 1398؛ 27(2): 20-26. magiran.com/p2069460
Alikhani M., Sahafi M., Shayan Z, Ghahramani Z., Zamani Sc, Mohseni Sh, Paydar Sh, Evaluation the Effect of Anti-Adhesion Absorbable Gel on Untreated and Post-Restoration Small Intestine Adhesion Reduction in Rats, Iranian Journal of Surgery, 2019; 27(2): 20-26. magiran.com/p2069460
محمد علیخانی، محمد صحافی، دکتر زهرا شایان، خانم زهرا قهرمانی، خانم سارا زمانی، شاهین محسنی، شهرام پایدار، "بررسی تاثیر ژل قابل جذب ضد چسبندگی در کاهش چسبندگی های روده باریک دسروزه ترمیم نشده و پس از ترمیم در موش های آزمایشگاهی"، فصلنامه جراحی ایران 27، شماره 2 (1398): 20-26. magiran.com/p2069460
Alikhani M., Sahafi M., Shayan Z, Ghahramani Z., Zamani Sc, Mohseni Sh, Paydar Sh, "Evaluation the Effect of Anti-Adhesion Absorbable Gel on Untreated and Post-Restoration Small Intestine Adhesion Reduction in Rats", Iranian Journal of Surgery 27, no.2 (2019): 20-26. magiran.com/p2069460
محمد علیخانی، محمد صحافی، دکتر زهرا شایان، خانم زهرا قهرمانی، خانم سارا زمانی، شاهین محسنی، شهرام پایدار، (1398). 'بررسی تاثیر ژل قابل جذب ضد چسبندگی در کاهش چسبندگی های روده باریک دسروزه ترمیم نشده و پس از ترمیم در موش های آزمایشگاهی'، فصلنامه جراحی ایران، 27(2)، صص.20-26. magiran.com/p2069460
Alikhani M., Sahafi M., Shayan Z, Ghahramani Z., Zamani Sc, Mohseni Sh, Paydar Sh, (2019). 'Evaluation the Effect of Anti-Adhesion Absorbable Gel on Untreated and Post-Restoration Small Intestine Adhesion Reduction in Rats', Iranian Journal of Surgery, 27(2), pp.20-26. magiran.com/p2069460
محمد علیخانی؛ محمد صحافی؛ دکتر زهرا شایان؛ خانم زهرا قهرمانی؛ خانم سارا زمانی؛ شاهین محسنی؛ شهرام پایدار. "بررسی تاثیر ژل قابل جذب ضد چسبندگی در کاهش چسبندگی های روده باریک دسروزه ترمیم نشده و پس از ترمیم در موش های آزمایشگاهی". فصلنامه جراحی ایران، 27 ،2 ، 1398، 20-26. magiran.com/p2069460
Alikhani M.; Sahafi M.; Shayan Z; Ghahramani Z.; Zamani Sc; Mohseni Sh; Paydar Sh. "Evaluation the Effect of Anti-Adhesion Absorbable Gel on Untreated and Post-Restoration Small Intestine Adhesion Reduction in Rats", Iranian Journal of Surgery, 27, 2, 2019, 20-26. magiran.com/p2069460
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال