ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منصور ملاییان، دنیا سدید، فرید اسکندری، آیت احمدی، محمدرضا طلوع استادان یزد، (1398). بررسی دو روش جراحی واژینوپلاستی پاسرینی و آزاد سازی کامل سینوس اوروژنیتال برای هایپرپلازی مادرزادی آدرنال و آنومالی کلوآکال از نظر زیبایی، عملکرد و عوارض، فصلنامه جراحی ایران، 27(2)، 27-36. magiran.com/p2069461
Mollaeian M., Sadid D, Eskandari Torbaghan F, Ahmadi A, Tolou Ostadan Yazd M. R, (2019). Comparison of Functional and Cosmetric Effects and Postoperative Complications: Passerine and TUM Vaginoplasty for Two CAH & Cloacal Malformations, Iranian Journal of Surgery, 27(2), 27-36. magiran.com/p2069461
منصور ملاییان، دنیا سدید، فرید اسکندری، آیت احمدی، محمدرضا طلوع استادان یزد، بررسی دو روش جراحی واژینوپلاستی پاسرینی و آزاد سازی کامل سینوس اوروژنیتال برای هایپرپلازی مادرزادی آدرنال و آنومالی کلوآکال از نظر زیبایی، عملکرد و عوارض. فصلنامه جراحی ایران، 1398؛ 27(2): 27-36. magiran.com/p2069461
Mollaeian M., Sadid D, Eskandari Torbaghan F, Ahmadi A, Tolou Ostadan Yazd M. R, Comparison of Functional and Cosmetric Effects and Postoperative Complications: Passerine and TUM Vaginoplasty for Two CAH & Cloacal Malformations, Iranian Journal of Surgery, 2019; 27(2): 27-36. magiran.com/p2069461
منصور ملاییان، دنیا سدید، فرید اسکندری، آیت احمدی، محمدرضا طلوع استادان یزد، "بررسی دو روش جراحی واژینوپلاستی پاسرینی و آزاد سازی کامل سینوس اوروژنیتال برای هایپرپلازی مادرزادی آدرنال و آنومالی کلوآکال از نظر زیبایی، عملکرد و عوارض"، فصلنامه جراحی ایران 27، شماره 2 (1398): 27-36. magiran.com/p2069461
Mollaeian M., Sadid D, Eskandari Torbaghan F, Ahmadi A, Tolou Ostadan Yazd M. R, "Comparison of Functional and Cosmetric Effects and Postoperative Complications: Passerine and TUM Vaginoplasty for Two CAH & Cloacal Malformations", Iranian Journal of Surgery 27, no.2 (2019): 27-36. magiran.com/p2069461
منصور ملاییان، دنیا سدید، فرید اسکندری، آیت احمدی، محمدرضا طلوع استادان یزد، (1398). 'بررسی دو روش جراحی واژینوپلاستی پاسرینی و آزاد سازی کامل سینوس اوروژنیتال برای هایپرپلازی مادرزادی آدرنال و آنومالی کلوآکال از نظر زیبایی، عملکرد و عوارض'، فصلنامه جراحی ایران، 27(2)، صص.27-36. magiran.com/p2069461
Mollaeian M., Sadid D, Eskandari Torbaghan F, Ahmadi A, Tolou Ostadan Yazd M. R, (2019). 'Comparison of Functional and Cosmetric Effects and Postoperative Complications: Passerine and TUM Vaginoplasty for Two CAH & Cloacal Malformations', Iranian Journal of Surgery, 27(2), pp.27-36. magiran.com/p2069461
منصور ملاییان؛ دنیا سدید؛ فرید اسکندری؛ آیت احمدی؛ محمدرضا طلوع استادان یزد. "بررسی دو روش جراحی واژینوپلاستی پاسرینی و آزاد سازی کامل سینوس اوروژنیتال برای هایپرپلازی مادرزادی آدرنال و آنومالی کلوآکال از نظر زیبایی، عملکرد و عوارض". فصلنامه جراحی ایران، 27 ،2 ، 1398، 27-36. magiran.com/p2069461
Mollaeian M.; Sadid D; Eskandari Torbaghan F; Ahmadi A; Tolou Ostadan Yazd M. R. "Comparison of Functional and Cosmetric Effects and Postoperative Complications: Passerine and TUM Vaginoplasty for Two CAH & Cloacal Malformations", Iranian Journal of Surgery, 27, 2, 2019, 27-36. magiran.com/p2069461
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال