ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن اشراقی، (1398). مقایسه دو روش توراکوسکوپی و بیوپسی سوزنی پرده جنب در تشخیص افیوژن بدخیم جنب در بیمارستان شهید بهشتی قم طی سال های 1390-1393، فصلنامه جراحی ایران، 27(2)، 37-44. magiran.com/p2069462
Eshraghi M, (2019). Comparison of Two Methods of Thoracoscopy and Acupuncture Needle Biopsy in the Diagnosis of Malignant Pleural Effusion in Shahid Beheshti Qom Hospital from 2011 to 2013, Iranian Journal of Surgery, 27(2), 37-44. magiran.com/p2069462
محسن اشراقی، مقایسه دو روش توراکوسکوپی و بیوپسی سوزنی پرده جنب در تشخیص افیوژن بدخیم جنب در بیمارستان شهید بهشتی قم طی سال های 1390-1393. فصلنامه جراحی ایران، 1398؛ 27(2): 37-44. magiran.com/p2069462
Eshraghi M, Comparison of Two Methods of Thoracoscopy and Acupuncture Needle Biopsy in the Diagnosis of Malignant Pleural Effusion in Shahid Beheshti Qom Hospital from 2011 to 2013, Iranian Journal of Surgery, 2019; 27(2): 37-44. magiran.com/p2069462
محسن اشراقی، "مقایسه دو روش توراکوسکوپی و بیوپسی سوزنی پرده جنب در تشخیص افیوژن بدخیم جنب در بیمارستان شهید بهشتی قم طی سال های 1390-1393"، فصلنامه جراحی ایران 27، شماره 2 (1398): 37-44. magiran.com/p2069462
Eshraghi M, "Comparison of Two Methods of Thoracoscopy and Acupuncture Needle Biopsy in the Diagnosis of Malignant Pleural Effusion in Shahid Beheshti Qom Hospital from 2011 to 2013", Iranian Journal of Surgery 27, no.2 (2019): 37-44. magiran.com/p2069462
محسن اشراقی، (1398). 'مقایسه دو روش توراکوسکوپی و بیوپسی سوزنی پرده جنب در تشخیص افیوژن بدخیم جنب در بیمارستان شهید بهشتی قم طی سال های 1390-1393'، فصلنامه جراحی ایران، 27(2)، صص.37-44. magiran.com/p2069462
Eshraghi M, (2019). 'Comparison of Two Methods of Thoracoscopy and Acupuncture Needle Biopsy in the Diagnosis of Malignant Pleural Effusion in Shahid Beheshti Qom Hospital from 2011 to 2013', Iranian Journal of Surgery, 27(2), pp.37-44. magiran.com/p2069462
محسن اشراقی. "مقایسه دو روش توراکوسکوپی و بیوپسی سوزنی پرده جنب در تشخیص افیوژن بدخیم جنب در بیمارستان شهید بهشتی قم طی سال های 1390-1393". فصلنامه جراحی ایران، 27 ،2 ، 1398، 37-44. magiran.com/p2069462
Eshraghi M. "Comparison of Two Methods of Thoracoscopy and Acupuncture Needle Biopsy in the Diagnosis of Malignant Pleural Effusion in Shahid Beheshti Qom Hospital from 2011 to 2013", Iranian Journal of Surgery, 27, 2, 2019, 37-44. magiran.com/p2069462
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال