ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیررضا تاج زاده نمین، مونا سلیمی، (1398). عوامل تعیین کننده در جذب گردشگران درمانی به بیمارستان های منتخب شهر تهران (مورد مطالعه: جراحی بینی)، فصلنامه جراحی ایران، 27(2)، 56-72. magiran.com/p2069464
Tajzadeh Namin A, Salimi M, (2019). Determinant Factors Attracting Tourists in Tehran’s Selected Hospitals (Case Study: Rhinoplasty), Iranian Journal of Surgery, 27(2), 56-72. magiran.com/p2069464
امیررضا تاج زاده نمین، مونا سلیمی، عوامل تعیین کننده در جذب گردشگران درمانی به بیمارستان های منتخب شهر تهران (مورد مطالعه: جراحی بینی). فصلنامه جراحی ایران، 1398؛ 27(2): 56-72. magiran.com/p2069464
Tajzadeh Namin A, Salimi M, Determinant Factors Attracting Tourists in Tehran’s Selected Hospitals (Case Study: Rhinoplasty), Iranian Journal of Surgery, 2019; 27(2): 56-72. magiran.com/p2069464
امیررضا تاج زاده نمین، مونا سلیمی، "عوامل تعیین کننده در جذب گردشگران درمانی به بیمارستان های منتخب شهر تهران (مورد مطالعه: جراحی بینی)"، فصلنامه جراحی ایران 27، شماره 2 (1398): 56-72. magiran.com/p2069464
Tajzadeh Namin A, Salimi M, "Determinant Factors Attracting Tourists in Tehran’s Selected Hospitals (Case Study: Rhinoplasty)", Iranian Journal of Surgery 27, no.2 (2019): 56-72. magiran.com/p2069464
امیررضا تاج زاده نمین، مونا سلیمی، (1398). 'عوامل تعیین کننده در جذب گردشگران درمانی به بیمارستان های منتخب شهر تهران (مورد مطالعه: جراحی بینی)'، فصلنامه جراحی ایران، 27(2)، صص.56-72. magiran.com/p2069464
Tajzadeh Namin A, Salimi M, (2019). 'Determinant Factors Attracting Tourists in Tehran’s Selected Hospitals (Case Study: Rhinoplasty)', Iranian Journal of Surgery, 27(2), pp.56-72. magiran.com/p2069464
امیررضا تاج زاده نمین؛ مونا سلیمی. "عوامل تعیین کننده در جذب گردشگران درمانی به بیمارستان های منتخب شهر تهران (مورد مطالعه: جراحی بینی)". فصلنامه جراحی ایران، 27 ،2 ، 1398، 56-72. magiran.com/p2069464
Tajzadeh Namin A; Salimi M. "Determinant Factors Attracting Tourists in Tehran’s Selected Hospitals (Case Study: Rhinoplasty)", Iranian Journal of Surgery, 27, 2, 2019, 56-72. magiran.com/p2069464
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال