ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیما کرباسیان، جعفر طالبیان شریف، محمد سعید عبد خدایی، (1398). تاثیر آموزش گروهی جرات ورزی بر بهبود کیقیت زندگی کاری کارکنان بیمارستان، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 26(5)، 611-617. magiran.com/p2069611
Sima Karbasian , Jafar Talebian, Mohmmad Saeed Abdkhodaee, (2019). The Effect of Group Training Assertiveness on Quality of Work Life in Hospital Staff, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 26(5), 611-617. magiran.com/p2069611
سیما کرباسیان، جعفر طالبیان شریف، محمد سعید عبد خدایی، تاثیر آموزش گروهی جرات ورزی بر بهبود کیقیت زندگی کاری کارکنان بیمارستان. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1398؛ 26(5): 611-617. magiran.com/p2069611
Sima Karbasian , Jafar Talebian, Mohmmad Saeed Abdkhodaee, The Effect of Group Training Assertiveness on Quality of Work Life in Hospital Staff, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2019; 26(5): 611-617. magiran.com/p2069611
سیما کرباسیان، جعفر طالبیان شریف، محمد سعید عبد خدایی، "تاثیر آموزش گروهی جرات ورزی بر بهبود کیقیت زندگی کاری کارکنان بیمارستان"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 26، شماره 5 (1398): 611-617. magiran.com/p2069611
Sima Karbasian , Jafar Talebian, Mohmmad Saeed Abdkhodaee, "The Effect of Group Training Assertiveness on Quality of Work Life in Hospital Staff", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 26, no.5 (2019): 611-617. magiran.com/p2069611
سیما کرباسیان، جعفر طالبیان شریف، محمد سعید عبد خدایی، (1398). 'تاثیر آموزش گروهی جرات ورزی بر بهبود کیقیت زندگی کاری کارکنان بیمارستان'، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 26(5)، صص.611-617. magiran.com/p2069611
Sima Karbasian , Jafar Talebian, Mohmmad Saeed Abdkhodaee, (2019). 'The Effect of Group Training Assertiveness on Quality of Work Life in Hospital Staff', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 26(5), pp.611-617. magiran.com/p2069611
سیما کرباسیان؛ جعفر طالبیان شریف؛ محمد سعید عبد خدایی. "تاثیر آموزش گروهی جرات ورزی بر بهبود کیقیت زندگی کاری کارکنان بیمارستان". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 26 ،5 ، 1398، 611-617. magiran.com/p2069611
Sima Karbasian ; Jafar Talebian; Mohmmad Saeed Abdkhodaee. "The Effect of Group Training Assertiveness on Quality of Work Life in Hospital Staff", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 26, 5, 2019, 611-617. magiran.com/p2069611
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال