ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود کیخواه، مرتضی کرمی، حسینعلی راهدار، الهه تاکی، (1398). عفونتها، تستهای شناسایی و روشهای درمانی جدید مایکوباکتریومهای غیرسلی، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 26(5)، 627-640. magiran.com/p2069613
Masoud Keykhah, Morteza Karami, Hosseinali Rahdar , Elahe Taki, (2019). Infections, Identification Tests and New Therapeutic Techniques for NonTuberculosis Mycobacteria, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 26(5), 627-640. magiran.com/p2069613
مسعود کیخواه، مرتضی کرمی، حسینعلی راهدار، الهه تاکی، عفونتها، تستهای شناسایی و روشهای درمانی جدید مایکوباکتریومهای غیرسلی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1398؛ 26(5): 627-640. magiran.com/p2069613
Masoud Keykhah, Morteza Karami, Hosseinali Rahdar , Elahe Taki, Infections, Identification Tests and New Therapeutic Techniques for NonTuberculosis Mycobacteria, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2019; 26(5): 627-640. magiran.com/p2069613
مسعود کیخواه، مرتضی کرمی، حسینعلی راهدار، الهه تاکی، "عفونتها، تستهای شناسایی و روشهای درمانی جدید مایکوباکتریومهای غیرسلی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 26، شماره 5 (1398): 627-640. magiran.com/p2069613
Masoud Keykhah, Morteza Karami, Hosseinali Rahdar , Elahe Taki, "Infections, Identification Tests and New Therapeutic Techniques for NonTuberculosis Mycobacteria", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 26, no.5 (2019): 627-640. magiran.com/p2069613
مسعود کیخواه، مرتضی کرمی، حسینعلی راهدار، الهه تاکی، (1398). 'عفونتها، تستهای شناسایی و روشهای درمانی جدید مایکوباکتریومهای غیرسلی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 26(5)، صص.627-640. magiran.com/p2069613
Masoud Keykhah, Morteza Karami, Hosseinali Rahdar , Elahe Taki, (2019). 'Infections, Identification Tests and New Therapeutic Techniques for NonTuberculosis Mycobacteria', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 26(5), pp.627-640. magiran.com/p2069613
مسعود کیخواه؛ مرتضی کرمی؛ حسینعلی راهدار؛ الهه تاکی. "عفونتها، تستهای شناسایی و روشهای درمانی جدید مایکوباکتریومهای غیرسلی". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 26 ،5 ، 1398، 627-640. magiran.com/p2069613
Masoud Keykhah; Morteza Karami; Hosseinali Rahdar ; Elahe Taki. "Infections, Identification Tests and New Therapeutic Techniques for NonTuberculosis Mycobacteria", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 26, 5, 2019, 627-640. magiran.com/p2069613
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال