ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالحمید محبی، (1398). بررسی اثر تغییر اقلیم بر نیاز آبی نخیلات در منطقه اهواز، نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک، 26(4)، 135-153. magiran.com/p2069633
ABDULHAMID MOHEBI , (2019). Study of climate change on water requirement for Date palm in Ahwaz, Water and Soil Conservation, 26(4), 135-153. magiran.com/p2069633
عبدالحمید محبی، بررسی اثر تغییر اقلیم بر نیاز آبی نخیلات در منطقه اهواز. نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک، 1398؛ 26(4): 135-153. magiran.com/p2069633
ABDULHAMID MOHEBI , Study of climate change on water requirement for Date palm in Ahwaz, Water and Soil Conservation, 2019; 26(4): 135-153. magiran.com/p2069633
عبدالحمید محبی، "بررسی اثر تغییر اقلیم بر نیاز آبی نخیلات در منطقه اهواز"، نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک 26، شماره 4 (1398): 135-153. magiran.com/p2069633
ABDULHAMID MOHEBI , "Study of climate change on water requirement for Date palm in Ahwaz", Water and Soil Conservation 26, no.4 (2019): 135-153. magiran.com/p2069633
عبدالحمید محبی، (1398). 'بررسی اثر تغییر اقلیم بر نیاز آبی نخیلات در منطقه اهواز'، نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک، 26(4)، صص.135-153. magiran.com/p2069633
ABDULHAMID MOHEBI , (2019). 'Study of climate change on water requirement for Date palm in Ahwaz', Water and Soil Conservation, 26(4), pp.135-153. magiran.com/p2069633
عبدالحمید محبی. "بررسی اثر تغییر اقلیم بر نیاز آبی نخیلات در منطقه اهواز". نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک، 26 ،4 ، 1398، 135-153. magiran.com/p2069633
ABDULHAMID MOHEBI . "Study of climate change on water requirement for Date palm in Ahwaz", Water and Soil Conservation, 26, 4, 2019, 135-153. magiran.com/p2069633
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال