ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد نقیب، مرتضی سازجینی، سید محمد موسوی، (1398). بررسی تطبیقی دیدگاه مفسران درباره جزای قتل عمدی مومن و رابطه آن با مسئله توبه در آیه 93 سوره نساء، پژوهشنامه معارف قرآنی، 10(38)، 7-28. magiran.com/p2069650
Seydmohammad Naghib, Sayyid Mohammad Mousavi, (2019). Comparative study of commentators' views about the punishment of the intentional murder of the believer and its relation to the issue of repentance in verse 93 of Surah Nisa, A Research Journal of Qur'anic Knowledge, 10(38), 7-28. magiran.com/p2069650
سید محمد نقیب، مرتضی سازجینی، سید محمد موسوی، بررسی تطبیقی دیدگاه مفسران درباره جزای قتل عمدی مومن و رابطه آن با مسئله توبه در آیه 93 سوره نساء. پژوهشنامه معارف قرآنی، 1398؛ 10(38): 7-28. magiran.com/p2069650
Seydmohammad Naghib, Sayyid Mohammad Mousavi, Comparative study of commentators' views about the punishment of the intentional murder of the believer and its relation to the issue of repentance in verse 93 of Surah Nisa, A Research Journal of Qur'anic Knowledge, 2019; 10(38): 7-28. magiran.com/p2069650
سید محمد نقیب، مرتضی سازجینی، سید محمد موسوی، "بررسی تطبیقی دیدگاه مفسران درباره جزای قتل عمدی مومن و رابطه آن با مسئله توبه در آیه 93 سوره نساء"، پژوهشنامه معارف قرآنی 10، شماره 38 (1398): 7-28. magiran.com/p2069650
Seydmohammad Naghib, Sayyid Mohammad Mousavi, "Comparative study of commentators' views about the punishment of the intentional murder of the believer and its relation to the issue of repentance in verse 93 of Surah Nisa", A Research Journal of Qur'anic Knowledge 10, no.38 (2019): 7-28. magiran.com/p2069650
سید محمد نقیب، مرتضی سازجینی، سید محمد موسوی، (1398). 'بررسی تطبیقی دیدگاه مفسران درباره جزای قتل عمدی مومن و رابطه آن با مسئله توبه در آیه 93 سوره نساء'، پژوهشنامه معارف قرآنی، 10(38)، صص.7-28. magiran.com/p2069650
Seydmohammad Naghib, Sayyid Mohammad Mousavi, (2019). 'Comparative study of commentators' views about the punishment of the intentional murder of the believer and its relation to the issue of repentance in verse 93 of Surah Nisa', A Research Journal of Qur'anic Knowledge, 10(38), pp.7-28. magiran.com/p2069650
سید محمد نقیب؛ مرتضی سازجینی؛ سید محمد موسوی. "بررسی تطبیقی دیدگاه مفسران درباره جزای قتل عمدی مومن و رابطه آن با مسئله توبه در آیه 93 سوره نساء". پژوهشنامه معارف قرآنی، 10 ،38 ، 1398، 7-28. magiran.com/p2069650
Seydmohammad Naghib; Sayyid Mohammad Mousavi. "Comparative study of commentators' views about the punishment of the intentional murder of the believer and its relation to the issue of repentance in verse 93 of Surah Nisa", A Research Journal of Qur'anic Knowledge, 10, 38, 2019, 7-28. magiran.com/p2069650
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال