ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید ابراهیم مرتضوی، کیوان احسانی، (1398). اعتبارسنجی نظریه نسخ معکوس با تکیه بر آرای محمود محمد طه، پژوهشنامه معارف قرآنی، 10(38)، 55-72. magiran.com/p2069652
Seyyed Ebrahim Ibrahim , Keyvan Ehsani, (2019). Validating the Reverse Abrogation Theory( Naskh Ma’kus) with Emphasis on the Opinions Held by Muhammad Taha, A Research Journal of Qur'anic Knowledge, 10(38), 55-72. magiran.com/p2069652
سید ابراهیم مرتضوی، کیوان احسانی، اعتبارسنجی نظریه نسخ معکوس با تکیه بر آرای محمود محمد طه. پژوهشنامه معارف قرآنی، 1398؛ 10(38): 55-72. magiran.com/p2069652
Seyyed Ebrahim Ibrahim , Keyvan Ehsani, Validating the Reverse Abrogation Theory( Naskh Ma’kus) with Emphasis on the Opinions Held by Muhammad Taha, A Research Journal of Qur'anic Knowledge, 2019; 10(38): 55-72. magiran.com/p2069652
سید ابراهیم مرتضوی، کیوان احسانی، "اعتبارسنجی نظریه نسخ معکوس با تکیه بر آرای محمود محمد طه"، پژوهشنامه معارف قرآنی 10، شماره 38 (1398): 55-72. magiran.com/p2069652
Seyyed Ebrahim Ibrahim , Keyvan Ehsani, "Validating the Reverse Abrogation Theory( Naskh Ma’kus) with Emphasis on the Opinions Held by Muhammad Taha", A Research Journal of Qur'anic Knowledge 10, no.38 (2019): 55-72. magiran.com/p2069652
سید ابراهیم مرتضوی، کیوان احسانی، (1398). 'اعتبارسنجی نظریه نسخ معکوس با تکیه بر آرای محمود محمد طه'، پژوهشنامه معارف قرآنی، 10(38)، صص.55-72. magiran.com/p2069652
Seyyed Ebrahim Ibrahim , Keyvan Ehsani, (2019). 'Validating the Reverse Abrogation Theory( Naskh Ma’kus) with Emphasis on the Opinions Held by Muhammad Taha', A Research Journal of Qur'anic Knowledge, 10(38), pp.55-72. magiran.com/p2069652
سید ابراهیم مرتضوی؛ کیوان احسانی. "اعتبارسنجی نظریه نسخ معکوس با تکیه بر آرای محمود محمد طه". پژوهشنامه معارف قرآنی، 10 ،38 ، 1398، 55-72. magiran.com/p2069652
Seyyed Ebrahim Ibrahim ; Keyvan Ehsani. "Validating the Reverse Abrogation Theory( Naskh Ma’kus) with Emphasis on the Opinions Held by Muhammad Taha", A Research Journal of Qur'anic Knowledge, 10, 38, 2019, 55-72. magiran.com/p2069652
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال