ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کبری راستگو، (1398). بررسی ابزار زبانی "تغلیب" در قرآن کریم با تاکید بر هم متن و مدل تحلیل مولفه ای، پژوهشنامه معارف قرآنی، 10(38)، 73-106. magiran.com/p2069653
Cobra Rastgoo , (2019). The study of the linguistic tool "Variation" in the Holy Qur'an by emphasis on Context and Semantic component Model, A Research Journal of Qur'anic Knowledge, 10(38), 73-106. magiran.com/p2069653
کبری راستگو، بررسی ابزار زبانی "تغلیب" در قرآن کریم با تاکید بر هم متن و مدل تحلیل مولفه ای. پژوهشنامه معارف قرآنی، 1398؛ 10(38): 73-106. magiran.com/p2069653
Cobra Rastgoo , The study of the linguistic tool "Variation" in the Holy Qur'an by emphasis on Context and Semantic component Model, A Research Journal of Qur'anic Knowledge, 2019; 10(38): 73-106. magiran.com/p2069653
کبری راستگو، "بررسی ابزار زبانی "تغلیب" در قرآن کریم با تاکید بر هم متن و مدل تحلیل مولفه ای"، پژوهشنامه معارف قرآنی 10، شماره 38 (1398): 73-106. magiran.com/p2069653
Cobra Rastgoo , "The study of the linguistic tool "Variation" in the Holy Qur'an by emphasis on Context and Semantic component Model", A Research Journal of Qur'anic Knowledge 10, no.38 (2019): 73-106. magiran.com/p2069653
کبری راستگو، (1398). 'بررسی ابزار زبانی "تغلیب" در قرآن کریم با تاکید بر هم متن و مدل تحلیل مولفه ای'، پژوهشنامه معارف قرآنی، 10(38)، صص.73-106. magiran.com/p2069653
Cobra Rastgoo , (2019). 'The study of the linguistic tool "Variation" in the Holy Qur'an by emphasis on Context and Semantic component Model', A Research Journal of Qur'anic Knowledge, 10(38), pp.73-106. magiran.com/p2069653
کبری راستگو. "بررسی ابزار زبانی "تغلیب" در قرآن کریم با تاکید بر هم متن و مدل تحلیل مولفه ای". پژوهشنامه معارف قرآنی، 10 ،38 ، 1398، 73-106. magiran.com/p2069653
Cobra Rastgoo . "The study of the linguistic tool "Variation" in the Holy Qur'an by emphasis on Context and Semantic component Model", A Research Journal of Qur'anic Knowledge, 10, 38, 2019, 73-106. magiran.com/p2069653
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال