ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدمصطفی اسعدی، (1398). شاخصه سنجی دیدگاه قرآن کریم در آسیب شناسی فرهنگی با تاکید بر فرهنگ عصر نزول، پژوهشنامه معارف قرآنی، 10(38)، 169-198. magiran.com/p2069656
Mohammad Mustafa Asady , (2019). The characteristics of view of the Holy Quran in cultural pathology with an emphasis on the culture of the age of decline, A Research Journal of Qur'anic Knowledge, 10(38), 169-198. magiran.com/p2069656
محمدمصطفی اسعدی، شاخصه سنجی دیدگاه قرآن کریم در آسیب شناسی فرهنگی با تاکید بر فرهنگ عصر نزول. پژوهشنامه معارف قرآنی، 1398؛ 10(38): 169-198. magiran.com/p2069656
Mohammad Mustafa Asady , The characteristics of view of the Holy Quran in cultural pathology with an emphasis on the culture of the age of decline, A Research Journal of Qur'anic Knowledge, 2019; 10(38): 169-198. magiran.com/p2069656
محمدمصطفی اسعدی، "شاخصه سنجی دیدگاه قرآن کریم در آسیب شناسی فرهنگی با تاکید بر فرهنگ عصر نزول"، پژوهشنامه معارف قرآنی 10، شماره 38 (1398): 169-198. magiran.com/p2069656
Mohammad Mustafa Asady , "The characteristics of view of the Holy Quran in cultural pathology with an emphasis on the culture of the age of decline", A Research Journal of Qur'anic Knowledge 10, no.38 (2019): 169-198. magiran.com/p2069656
محمدمصطفی اسعدی، (1398). 'شاخصه سنجی دیدگاه قرآن کریم در آسیب شناسی فرهنگی با تاکید بر فرهنگ عصر نزول'، پژوهشنامه معارف قرآنی، 10(38)، صص.169-198. magiran.com/p2069656
Mohammad Mustafa Asady , (2019). 'The characteristics of view of the Holy Quran in cultural pathology with an emphasis on the culture of the age of decline', A Research Journal of Qur'anic Knowledge, 10(38), pp.169-198. magiran.com/p2069656
محمدمصطفی اسعدی. "شاخصه سنجی دیدگاه قرآن کریم در آسیب شناسی فرهنگی با تاکید بر فرهنگ عصر نزول". پژوهشنامه معارف قرآنی، 10 ،38 ، 1398، 169-198. magiran.com/p2069656
Mohammad Mustafa Asady . "The characteristics of view of the Holy Quran in cultural pathology with an emphasis on the culture of the age of decline", A Research Journal of Qur'anic Knowledge, 10, 38, 2019, 169-198. magiran.com/p2069656
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال