ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
تورج بهرامی، سامان غنی زاده، (1398). تبیین جایگاه و نقش پلیس امنیت اقتصادی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران، فصلنامه کارآگاه، 12(48)، 43-58. magiran.com/p2069659
Touraj Bahrami , Saman Ghanizadeh, (2019). Determining the Position and Role of Economic Security Police in Achieving the Objectives of the Second Step of the Islamic Revolution of Iran, Karagah, 12(48), 43-58. magiran.com/p2069659
تورج بهرامی، سامان غنی زاده، تبیین جایگاه و نقش پلیس امنیت اقتصادی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران. فصلنامه کارآگاه، 1398؛ 12(48): 43-58. magiran.com/p2069659
Touraj Bahrami , Saman Ghanizadeh, Determining the Position and Role of Economic Security Police in Achieving the Objectives of the Second Step of the Islamic Revolution of Iran, Karagah, 2019; 12(48): 43-58. magiran.com/p2069659
تورج بهرامی، سامان غنی زاده، "تبیین جایگاه و نقش پلیس امنیت اقتصادی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران"، فصلنامه کارآگاه 12، شماره 48 (1398): 43-58. magiran.com/p2069659
Touraj Bahrami , Saman Ghanizadeh, "Determining the Position and Role of Economic Security Police in Achieving the Objectives of the Second Step of the Islamic Revolution of Iran", Karagah 12, no.48 (2019): 43-58. magiran.com/p2069659
تورج بهرامی، سامان غنی زاده، (1398). 'تبیین جایگاه و نقش پلیس امنیت اقتصادی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران'، فصلنامه کارآگاه، 12(48)، صص.43-58. magiran.com/p2069659
Touraj Bahrami , Saman Ghanizadeh, (2019). 'Determining the Position and Role of Economic Security Police in Achieving the Objectives of the Second Step of the Islamic Revolution of Iran', Karagah, 12(48), pp.43-58. magiran.com/p2069659
تورج بهرامی؛ سامان غنی زاده. "تبیین جایگاه و نقش پلیس امنیت اقتصادی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران". فصلنامه کارآگاه، 12 ،48 ، 1398، 43-58. magiran.com/p2069659
Touraj Bahrami ; Saman Ghanizadeh. "Determining the Position and Role of Economic Security Police in Achieving the Objectives of the Second Step of the Islamic Revolution of Iran", Karagah, 12, 48, 2019, 43-58. magiran.com/p2069659
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال