ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سهراب مروتی، محسن حسن وندی، (1398). معناشناسی انقلاب و عوامل شکل گیری آن از نگاه قرآن و حدیث (با تکیه بر حرکت انقلابی حضرت موسی(ع))، نشریه سپهر سیاست، 6(4)، 55-80. magiran.com/p2069664
Sohrab Morovati, Mohsen Hasanvandi , (2019). The Semantics of “Revolution” and its Causes based on Quran and Hadith: an Emphasis on the Revolutionary Movement by Moses (PBUH), Sepehr_eSiasat, 6(4), 55-80. magiran.com/p2069664
سهراب مروتی، محسن حسن وندی، معناشناسی انقلاب و عوامل شکل گیری آن از نگاه قرآن و حدیث (با تکیه بر حرکت انقلابی حضرت موسی(ع)). نشریه سپهر سیاست، 1398؛ 6(4): 55-80. magiran.com/p2069664
Sohrab Morovati, Mohsen Hasanvandi , The Semantics of “Revolution” and its Causes based on Quran and Hadith: an Emphasis on the Revolutionary Movement by Moses (PBUH), Sepehr_eSiasat, 2019; 6(4): 55-80. magiran.com/p2069664
سهراب مروتی، محسن حسن وندی، "معناشناسی انقلاب و عوامل شکل گیری آن از نگاه قرآن و حدیث (با تکیه بر حرکت انقلابی حضرت موسی(ع))"، نشریه سپهر سیاست 6، شماره 4 (1398): 55-80. magiran.com/p2069664
Sohrab Morovati, Mohsen Hasanvandi , "The Semantics of “Revolution” and its Causes based on Quran and Hadith: an Emphasis on the Revolutionary Movement by Moses (PBUH)", Sepehr_eSiasat 6, no.4 (2019): 55-80. magiran.com/p2069664
سهراب مروتی، محسن حسن وندی، (1398). 'معناشناسی انقلاب و عوامل شکل گیری آن از نگاه قرآن و حدیث (با تکیه بر حرکت انقلابی حضرت موسی(ع))'، نشریه سپهر سیاست، 6(4)، صص.55-80. magiran.com/p2069664
Sohrab Morovati, Mohsen Hasanvandi , (2019). 'The Semantics of “Revolution” and its Causes based on Quran and Hadith: an Emphasis on the Revolutionary Movement by Moses (PBUH)', Sepehr_eSiasat, 6(4), pp.55-80. magiran.com/p2069664
سهراب مروتی؛ محسن حسن وندی. "معناشناسی انقلاب و عوامل شکل گیری آن از نگاه قرآن و حدیث (با تکیه بر حرکت انقلابی حضرت موسی(ع))". نشریه سپهر سیاست، 6 ،4 ، 1398، 55-80. magiran.com/p2069664
Sohrab Morovati; Mohsen Hasanvandi . "The Semantics of “Revolution” and its Causes based on Quran and Hadith: an Emphasis on the Revolutionary Movement by Moses (PBUH)", Sepehr_eSiasat, 6, 4, 2019, 55-80. magiran.com/p2069664
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال