ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Ali Zafarzadeh, Abotaleb Bay, Seyed Kamal Mirkarimi, Ahmad Heidari, (2019). Determinants of Farmers' Health Behaviors on Poisoning with Pesticides in Golestan Province: Based on the Health Belief Model, Journal of Research Development in Nursing and Midwifery, 16(2), 41-51. magiran.com/p2069673
Ali Zafarzadeh, Abotaleb Bay, Seyed Kamal Mirkarimi, Ahmad Heidari, Determinants of Farmers' Health Behaviors on Poisoning with Pesticides in Golestan Province: Based on the Health Belief Model, Journal of Research Development in Nursing and Midwifery, 2019; 16(2): 41-51. magiran.com/p2069673
Ali Zafarzadeh, Abotaleb Bay, Seyed Kamal Mirkarimi, Ahmad Heidari, "Determinants of Farmers' Health Behaviors on Poisoning with Pesticides in Golestan Province: Based on the Health Belief Model", Journal of Research Development in Nursing and Midwifery 16, no.2 (2019): 41-51. magiran.com/p2069673
Ali Zafarzadeh, Abotaleb Bay, Seyed Kamal Mirkarimi, Ahmad Heidari, (2019). 'Determinants of Farmers' Health Behaviors on Poisoning with Pesticides in Golestan Province: Based on the Health Belief Model', Journal of Research Development in Nursing and Midwifery, 16(2), pp.41-51. magiran.com/p2069673
Ali Zafarzadeh; Abotaleb Bay; Seyed Kamal Mirkarimi; Ahmad Heidari. "Determinants of Farmers' Health Behaviors on Poisoning with Pesticides in Golestan Province: Based on the Health Belief Model", Journal of Research Development in Nursing and Midwifery, 16, 2, 2019, 41-51. magiran.com/p2069673
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال