ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد امین کرمی ، محمد درویشمتولی ، زهره حیدریمنش ، بهرام کمرهیی، (1398). اثربخشی کربن فعال حاصل از چوب بلوط پوشش داده شده با اکسید منیزیم در حذف رنگ برمو کروزول سبز: ایزوترم و سینیتیک ها، مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 14(3)، 42-51. magiran.com/p2069710
Mohammad Amin Karami, Mohammad Darvish Motevalli, Zoreh Hyedarimanesh, Bahram Kamarehie, (2019). Effectiveness of Derived Oka Activated Carbon Coated with Magnesium Oxide in Removal of Bromocresol Green: Isotherms and Kinetics, Journal of Knowledge & Health, 14(3), 42-51. magiran.com/p2069710
محمد امین کرمی ، محمد درویشمتولی ، زهره حیدریمنش ، بهرام کمرهیی، اثربخشی کربن فعال حاصل از چوب بلوط پوشش داده شده با اکسید منیزیم در حذف رنگ برمو کروزول سبز: ایزوترم و سینیتیک ها. مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 1398؛ 14(3): 42-51. magiran.com/p2069710
Mohammad Amin Karami, Mohammad Darvish Motevalli, Zoreh Hyedarimanesh, Bahram Kamarehie, Effectiveness of Derived Oka Activated Carbon Coated with Magnesium Oxide in Removal of Bromocresol Green: Isotherms and Kinetics, Journal of Knowledge & Health, 2019; 14(3): 42-51. magiran.com/p2069710
محمد امین کرمی ، محمد درویشمتولی ، زهره حیدریمنش ، بهرام کمرهیی، "اثربخشی کربن فعال حاصل از چوب بلوط پوشش داده شده با اکسید منیزیم در حذف رنگ برمو کروزول سبز: ایزوترم و سینیتیک ها"، مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی 14، شماره 3 (1398): 42-51. magiran.com/p2069710
Mohammad Amin Karami, Mohammad Darvish Motevalli, Zoreh Hyedarimanesh, Bahram Kamarehie, "Effectiveness of Derived Oka Activated Carbon Coated with Magnesium Oxide in Removal of Bromocresol Green: Isotherms and Kinetics", Journal of Knowledge & Health 14, no.3 (2019): 42-51. magiran.com/p2069710
محمد امین کرمی ، محمد درویشمتولی ، زهره حیدریمنش ، بهرام کمرهیی، (1398). 'اثربخشی کربن فعال حاصل از چوب بلوط پوشش داده شده با اکسید منیزیم در حذف رنگ برمو کروزول سبز: ایزوترم و سینیتیک ها'، مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 14(3)، صص.42-51. magiran.com/p2069710
Mohammad Amin Karami, Mohammad Darvish Motevalli, Zoreh Hyedarimanesh, Bahram Kamarehie, (2019). 'Effectiveness of Derived Oka Activated Carbon Coated with Magnesium Oxide in Removal of Bromocresol Green: Isotherms and Kinetics', Journal of Knowledge & Health, 14(3), pp.42-51. magiran.com/p2069710
محمد امین کرمی ؛ محمد درویشمتولی ؛ زهره حیدریمنش ؛ بهرام کمرهیی. "اثربخشی کربن فعال حاصل از چوب بلوط پوشش داده شده با اکسید منیزیم در حذف رنگ برمو کروزول سبز: ایزوترم و سینیتیک ها". مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 14 ،3 ، 1398، 42-51. magiran.com/p2069710
Mohammad Amin Karami; Mohammad Darvish Motevalli; Zoreh Hyedarimanesh; Bahram Kamarehie. "Effectiveness of Derived Oka Activated Carbon Coated with Magnesium Oxide in Removal of Bromocresol Green: Isotherms and Kinetics", Journal of Knowledge & Health, 14, 3, 2019, 42-51. magiran.com/p2069710
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال