ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن اکبرپور، فضل الله فتح الهی شورابه، فاطمه فرجی، (1398). تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن نیتریک اکساید سنتاز اندوتلیالی و فاکتور رشد اندوتلیالی عروق و بیان پروتئین مولکول چسبنده سلول اندوتلیالی رت ها بعد از انفارکتوس میوکارد، مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 14(3)، 16-22. magiran.com/p2069713
Mohsen Akbarpour, Fazlollah Fathollahi Shoorabeh, Fatemeh Faraji (, (2019). Effect of Eight Weeks of Resistance Training with Supplementation of Pomegranate Juice on Oxidative/ Antioxidant Factors and Lipid Profiles in Women with Type 2 Diabetes, Journal of Knowledge & Health, 14(3), 16-22. magiran.com/p2069713
محسن اکبرپور، فضل الله فتح الهی شورابه، فاطمه فرجی، تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن نیتریک اکساید سنتاز اندوتلیالی و فاکتور رشد اندوتلیالی عروق و بیان پروتئین مولکول چسبنده سلول اندوتلیالی رت ها بعد از انفارکتوس میوکارد. مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 1398؛ 14(3): 16-22. magiran.com/p2069713
Mohsen Akbarpour, Fazlollah Fathollahi Shoorabeh, Fatemeh Faraji (, Effect of Eight Weeks of Resistance Training with Supplementation of Pomegranate Juice on Oxidative/ Antioxidant Factors and Lipid Profiles in Women with Type 2 Diabetes, Journal of Knowledge & Health, 2019; 14(3): 16-22. magiran.com/p2069713
محسن اکبرپور، فضل الله فتح الهی شورابه، فاطمه فرجی، "تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن نیتریک اکساید سنتاز اندوتلیالی و فاکتور رشد اندوتلیالی عروق و بیان پروتئین مولکول چسبنده سلول اندوتلیالی رت ها بعد از انفارکتوس میوکارد"، مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی 14، شماره 3 (1398): 16-22. magiran.com/p2069713
Mohsen Akbarpour, Fazlollah Fathollahi Shoorabeh, Fatemeh Faraji (, "Effect of Eight Weeks of Resistance Training with Supplementation of Pomegranate Juice on Oxidative/ Antioxidant Factors and Lipid Profiles in Women with Type 2 Diabetes", Journal of Knowledge & Health 14, no.3 (2019): 16-22. magiran.com/p2069713
محسن اکبرپور، فضل الله فتح الهی شورابه، فاطمه فرجی، (1398). 'تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن نیتریک اکساید سنتاز اندوتلیالی و فاکتور رشد اندوتلیالی عروق و بیان پروتئین مولکول چسبنده سلول اندوتلیالی رت ها بعد از انفارکتوس میوکارد'، مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 14(3)، صص.16-22. magiran.com/p2069713
Mohsen Akbarpour, Fazlollah Fathollahi Shoorabeh, Fatemeh Faraji (, (2019). 'Effect of Eight Weeks of Resistance Training with Supplementation of Pomegranate Juice on Oxidative/ Antioxidant Factors and Lipid Profiles in Women with Type 2 Diabetes', Journal of Knowledge & Health, 14(3), pp.16-22. magiran.com/p2069713
محسن اکبرپور؛ فضل الله فتح الهی شورابه؛ فاطمه فرجی. "تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن نیتریک اکساید سنتاز اندوتلیالی و فاکتور رشد اندوتلیالی عروق و بیان پروتئین مولکول چسبنده سلول اندوتلیالی رت ها بعد از انفارکتوس میوکارد". مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 14 ،3 ، 1398، 16-22. magiran.com/p2069713
Mohsen Akbarpour; Fazlollah Fathollahi Shoorabeh; Fatemeh Faraji (. "Effect of Eight Weeks of Resistance Training with Supplementation of Pomegranate Juice on Oxidative/ Antioxidant Factors and Lipid Profiles in Women with Type 2 Diabetes", Journal of Knowledge & Health, 14, 3, 2019, 16-22. magiran.com/p2069713
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال