ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ناهید خزر، زهرا جلیلی، لیلا نظری منش، (1398). تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر مدیریت استرس شغلی پرستاران بخش های مراقبت ویژه، مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 7(4)، 300-311. magiran.com/p2069718
Nahid Khazar, Zahra Jalili, Leila Nazary Manesh, (2019). The Effect of Educational Intervention Based on Health Belief Model on Nurses’ Stress Management in Intensive Care Units, Journal of Health Education and Health Promotion, 7(4), 300-311. magiran.com/p2069718
ناهید خزر، زهرا جلیلی، لیلا نظری منش، تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر مدیریت استرس شغلی پرستاران بخش های مراقبت ویژه. مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 1398؛ 7(4): 300-311. magiran.com/p2069718
Nahid Khazar, Zahra Jalili, Leila Nazary Manesh, The Effect of Educational Intervention Based on Health Belief Model on Nurses’ Stress Management in Intensive Care Units, Journal of Health Education and Health Promotion, 2019; 7(4): 300-311. magiran.com/p2069718
ناهید خزر، زهرا جلیلی، لیلا نظری منش، "تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر مدیریت استرس شغلی پرستاران بخش های مراقبت ویژه"، مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران 7، شماره 4 (1398): 300-311. magiran.com/p2069718
Nahid Khazar, Zahra Jalili, Leila Nazary Manesh, "The Effect of Educational Intervention Based on Health Belief Model on Nurses’ Stress Management in Intensive Care Units", Journal of Health Education and Health Promotion 7, no.4 (2019): 300-311. magiran.com/p2069718
ناهید خزر، زهرا جلیلی، لیلا نظری منش، (1398). 'تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر مدیریت استرس شغلی پرستاران بخش های مراقبت ویژه'، مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 7(4)، صص.300-311. magiran.com/p2069718
Nahid Khazar, Zahra Jalili, Leila Nazary Manesh, (2019). 'The Effect of Educational Intervention Based on Health Belief Model on Nurses’ Stress Management in Intensive Care Units', Journal of Health Education and Health Promotion, 7(4), pp.300-311. magiran.com/p2069718
ناهید خزر؛ زهرا جلیلی؛ لیلا نظری منش. "تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر مدیریت استرس شغلی پرستاران بخش های مراقبت ویژه". مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 7 ،4 ، 1398، 300-311. magiran.com/p2069718
Nahid Khazar; Zahra Jalili; Leila Nazary Manesh. "The Effect of Educational Intervention Based on Health Belief Model on Nurses’ Stress Management in Intensive Care Units", Journal of Health Education and Health Promotion, 7, 4, 2019, 300-311. magiran.com/p2069718
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال