ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسین کاوه، علیرضا جعفری، ساره کشاورزی، ویکتوریا مومن آبادی، مصطفی طاهری، فرزانه ده بزرگی، طلعت معتضدیان، (1398). ارزیابی تبیین کنندگی مدل بزنف بر میزان مصرف قلیان در دانشجویان یکی از دانشگاه های علوم پزشکی جنوب ایران، مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 7(4)، 312-322. magiran.com/p2069719
Mohammad Hossein Kaveh, Alireza Jafari, Sareh Keshavarzi, Victoria Momenabadi, Mostafa Taheri, Farzaneh Dehbozorgi, TalAt Motazedian, (2019). Evaluation of explanation of the BASNEF model on smoking waterpipe among the students one of the medical universities located in the south of Iran, Journal of Health Education and Health Promotion, 7(4), 312-322. magiran.com/p2069719
محمدحسین کاوه، علیرضا جعفری، ساره کشاورزی، ویکتوریا مومن آبادی، مصطفی طاهری، فرزانه ده بزرگی، طلعت معتضدیان، ارزیابی تبیین کنندگی مدل بزنف بر میزان مصرف قلیان در دانشجویان یکی از دانشگاه های علوم پزشکی جنوب ایران. مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 1398؛ 7(4): 312-322. magiran.com/p2069719
Mohammad Hossein Kaveh, Alireza Jafari, Sareh Keshavarzi, Victoria Momenabadi, Mostafa Taheri, Farzaneh Dehbozorgi, TalAt Motazedian, Evaluation of explanation of the BASNEF model on smoking waterpipe among the students one of the medical universities located in the south of Iran, Journal of Health Education and Health Promotion, 2019; 7(4): 312-322. magiran.com/p2069719
محمدحسین کاوه، علیرضا جعفری، ساره کشاورزی، ویکتوریا مومن آبادی، مصطفی طاهری، فرزانه ده بزرگی، طلعت معتضدیان، "ارزیابی تبیین کنندگی مدل بزنف بر میزان مصرف قلیان در دانشجویان یکی از دانشگاه های علوم پزشکی جنوب ایران"، مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران 7، شماره 4 (1398): 312-322. magiran.com/p2069719
Mohammad Hossein Kaveh, Alireza Jafari, Sareh Keshavarzi, Victoria Momenabadi, Mostafa Taheri, Farzaneh Dehbozorgi, TalAt Motazedian, "Evaluation of explanation of the BASNEF model on smoking waterpipe among the students one of the medical universities located in the south of Iran", Journal of Health Education and Health Promotion 7, no.4 (2019): 312-322. magiran.com/p2069719
محمدحسین کاوه، علیرضا جعفری، ساره کشاورزی، ویکتوریا مومن آبادی، مصطفی طاهری، فرزانه ده بزرگی، طلعت معتضدیان، (1398). 'ارزیابی تبیین کنندگی مدل بزنف بر میزان مصرف قلیان در دانشجویان یکی از دانشگاه های علوم پزشکی جنوب ایران'، مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 7(4)، صص.312-322. magiran.com/p2069719
Mohammad Hossein Kaveh, Alireza Jafari, Sareh Keshavarzi, Victoria Momenabadi, Mostafa Taheri, Farzaneh Dehbozorgi, TalAt Motazedian, (2019). 'Evaluation of explanation of the BASNEF model on smoking waterpipe among the students one of the medical universities located in the south of Iran', Journal of Health Education and Health Promotion, 7(4), pp.312-322. magiran.com/p2069719
محمدحسین کاوه؛ علیرضا جعفری؛ ساره کشاورزی؛ ویکتوریا مومن آبادی؛ مصطفی طاهری؛ فرزانه ده بزرگی؛ طلعت معتضدیان. "ارزیابی تبیین کنندگی مدل بزنف بر میزان مصرف قلیان در دانشجویان یکی از دانشگاه های علوم پزشکی جنوب ایران". مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 7 ،4 ، 1398، 312-322. magiran.com/p2069719
Mohammad Hossein Kaveh; Alireza Jafari; Sareh Keshavarzi; Victoria Momenabadi; Mostafa Taheri; Farzaneh Dehbozorgi; TalAt Motazedian. "Evaluation of explanation of the BASNEF model on smoking waterpipe among the students one of the medical universities located in the south of Iran", Journal of Health Education and Health Promotion, 7, 4, 2019, 312-322. magiran.com/p2069719
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال