ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نرگس رفیعی، سید مهدی آقاپور، ناصر بهنام پور، هاشم حشمتی، شبنم قاسمیانی، (1398). ارتقا باورهای پیشگیری کننده از ایدز در دانش آموزان ترکمن با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی در شهر آق قلا، مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 7(4)، 323-332. magiran.com/p2069720
Narges Rafiei, Seyedmehdi Aghapoor, Nasser Behnampour, Hashem Heshmati, Shabnam Ghasemyani, (2019). Promoting AIDS Preventive Beliefs in Turkmen Students by Using the Health Belief Model in Aq-Qala, Journal of Health Education and Health Promotion, 7(4), 323-332. magiran.com/p2069720
نرگس رفیعی، سید مهدی آقاپور، ناصر بهنام پور، هاشم حشمتی، شبنم قاسمیانی، ارتقا باورهای پیشگیری کننده از ایدز در دانش آموزان ترکمن با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی در شهر آق قلا. مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 1398؛ 7(4): 323-332. magiran.com/p2069720
Narges Rafiei, Seyedmehdi Aghapoor, Nasser Behnampour, Hashem Heshmati, Shabnam Ghasemyani, Promoting AIDS Preventive Beliefs in Turkmen Students by Using the Health Belief Model in Aq-Qala, Journal of Health Education and Health Promotion, 2019; 7(4): 323-332. magiran.com/p2069720
نرگس رفیعی، سید مهدی آقاپور، ناصر بهنام پور، هاشم حشمتی، شبنم قاسمیانی، "ارتقا باورهای پیشگیری کننده از ایدز در دانش آموزان ترکمن با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی در شهر آق قلا"، مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران 7، شماره 4 (1398): 323-332. magiran.com/p2069720
Narges Rafiei, Seyedmehdi Aghapoor, Nasser Behnampour, Hashem Heshmati, Shabnam Ghasemyani, "Promoting AIDS Preventive Beliefs in Turkmen Students by Using the Health Belief Model in Aq-Qala", Journal of Health Education and Health Promotion 7, no.4 (2019): 323-332. magiran.com/p2069720
نرگس رفیعی، سید مهدی آقاپور، ناصر بهنام پور، هاشم حشمتی، شبنم قاسمیانی، (1398). 'ارتقا باورهای پیشگیری کننده از ایدز در دانش آموزان ترکمن با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی در شهر آق قلا'، مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 7(4)، صص.323-332. magiran.com/p2069720
Narges Rafiei, Seyedmehdi Aghapoor, Nasser Behnampour, Hashem Heshmati, Shabnam Ghasemyani, (2019). 'Promoting AIDS Preventive Beliefs in Turkmen Students by Using the Health Belief Model in Aq-Qala', Journal of Health Education and Health Promotion, 7(4), pp.323-332. magiran.com/p2069720
نرگس رفیعی؛ سید مهدی آقاپور؛ ناصر بهنام پور؛ هاشم حشمتی؛ شبنم قاسمیانی. "ارتقا باورهای پیشگیری کننده از ایدز در دانش آموزان ترکمن با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی در شهر آق قلا". مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 7 ،4 ، 1398، 323-332. magiran.com/p2069720
Narges Rafiei; Seyedmehdi Aghapoor; Nasser Behnampour; Hashem Heshmati; Shabnam Ghasemyani. "Promoting AIDS Preventive Beliefs in Turkmen Students by Using the Health Belief Model in Aq-Qala", Journal of Health Education and Health Promotion, 7, 4, 2019, 323-332. magiran.com/p2069720
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال