ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرنوش خشنودی فر، زهره عرب نژاد، هادی طهرانی، سمیه اکبری فارمد، (1398). بررسی تاثیرآموزش ترکیبی در مقایسه با آموزش حضوری بر رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو، مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 7(4)، 333-342. magiran.com/p2069721
Mehrnoosh Khoshnoodi Far, Zohreh Arabnezhad, Hadi Tehrani, Somayeh Akbari Farmad, (2019). The effect Blended training on comparison with in-person training on self-care behaviors in type 2 diabetes patients, Journal of Health Education and Health Promotion, 7(4), 333-342. magiran.com/p2069721
مهرنوش خشنودی فر، زهره عرب نژاد، هادی طهرانی، سمیه اکبری فارمد، بررسی تاثیرآموزش ترکیبی در مقایسه با آموزش حضوری بر رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو. مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 1398؛ 7(4): 333-342. magiran.com/p2069721
Mehrnoosh Khoshnoodi Far, Zohreh Arabnezhad, Hadi Tehrani, Somayeh Akbari Farmad, The effect Blended training on comparison with in-person training on self-care behaviors in type 2 diabetes patients, Journal of Health Education and Health Promotion, 2019; 7(4): 333-342. magiran.com/p2069721
مهرنوش خشنودی فر، زهره عرب نژاد، هادی طهرانی، سمیه اکبری فارمد، "بررسی تاثیرآموزش ترکیبی در مقایسه با آموزش حضوری بر رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو"، مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران 7، شماره 4 (1398): 333-342. magiran.com/p2069721
Mehrnoosh Khoshnoodi Far, Zohreh Arabnezhad, Hadi Tehrani, Somayeh Akbari Farmad, "The effect Blended training on comparison with in-person training on self-care behaviors in type 2 diabetes patients", Journal of Health Education and Health Promotion 7, no.4 (2019): 333-342. magiran.com/p2069721
مهرنوش خشنودی فر، زهره عرب نژاد، هادی طهرانی، سمیه اکبری فارمد، (1398). 'بررسی تاثیرآموزش ترکیبی در مقایسه با آموزش حضوری بر رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو'، مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 7(4)، صص.333-342. magiran.com/p2069721
Mehrnoosh Khoshnoodi Far, Zohreh Arabnezhad, Hadi Tehrani, Somayeh Akbari Farmad, (2019). 'The effect Blended training on comparison with in-person training on self-care behaviors in type 2 diabetes patients', Journal of Health Education and Health Promotion, 7(4), pp.333-342. magiran.com/p2069721
مهرنوش خشنودی فر؛ زهره عرب نژاد؛ هادی طهرانی؛ سمیه اکبری فارمد. "بررسی تاثیرآموزش ترکیبی در مقایسه با آموزش حضوری بر رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو". مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 7 ،4 ، 1398، 333-342. magiran.com/p2069721
Mehrnoosh Khoshnoodi Far; Zohreh Arabnezhad; Hadi Tehrani; Somayeh Akbari Farmad. "The effect Blended training on comparison with in-person training on self-care behaviors in type 2 diabetes patients", Journal of Health Education and Health Promotion, 7, 4, 2019, 333-342. magiran.com/p2069721
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال