ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غزال یاس فرد، زهرا عباسپور آذر، سیدعلی حسینی المدنی، (1398). مقایسه اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی و درمان کوتاه مدت راه حل محور بر عزت نفس، تنظیم شناختی هیجان و رفتار خود جرحی غیرخودکشی در دختران، مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 7(4)، 343-358. magiran.com/p2069722
Ghazal Yasfard, Zahra Abaspour Azar, Seyed Ali Hosseini Almadani, (2019). Comparing the Effectiveness of group Dialectical Behavior Therapy and Solution-Focused Brief Therapy on Self-Esteem, Cognitive-Emotional Regulation and Non-Suicidal Self-Injury in daughters, Journal of Health Education and Health Promotion, 7(4), 343-358. magiran.com/p2069722
غزال یاس فرد، زهرا عباسپور آذر، سیدعلی حسینی المدنی، مقایسه اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی و درمان کوتاه مدت راه حل محور بر عزت نفس، تنظیم شناختی هیجان و رفتار خود جرحی غیرخودکشی در دختران. مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 1398؛ 7(4): 343-358. magiran.com/p2069722
Ghazal Yasfard, Zahra Abaspour Azar, Seyed Ali Hosseini Almadani, Comparing the Effectiveness of group Dialectical Behavior Therapy and Solution-Focused Brief Therapy on Self-Esteem, Cognitive-Emotional Regulation and Non-Suicidal Self-Injury in daughters, Journal of Health Education and Health Promotion, 2019; 7(4): 343-358. magiran.com/p2069722
غزال یاس فرد، زهرا عباسپور آذر، سیدعلی حسینی المدنی، "مقایسه اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی و درمان کوتاه مدت راه حل محور بر عزت نفس، تنظیم شناختی هیجان و رفتار خود جرحی غیرخودکشی در دختران"، مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران 7، شماره 4 (1398): 343-358. magiran.com/p2069722
Ghazal Yasfard, Zahra Abaspour Azar, Seyed Ali Hosseini Almadani, "Comparing the Effectiveness of group Dialectical Behavior Therapy and Solution-Focused Brief Therapy on Self-Esteem, Cognitive-Emotional Regulation and Non-Suicidal Self-Injury in daughters", Journal of Health Education and Health Promotion 7, no.4 (2019): 343-358. magiran.com/p2069722
غزال یاس فرد، زهرا عباسپور آذر، سیدعلی حسینی المدنی، (1398). 'مقایسه اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی و درمان کوتاه مدت راه حل محور بر عزت نفس، تنظیم شناختی هیجان و رفتار خود جرحی غیرخودکشی در دختران'، مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 7(4)، صص.343-358. magiran.com/p2069722
Ghazal Yasfard, Zahra Abaspour Azar, Seyed Ali Hosseini Almadani, (2019). 'Comparing the Effectiveness of group Dialectical Behavior Therapy and Solution-Focused Brief Therapy on Self-Esteem, Cognitive-Emotional Regulation and Non-Suicidal Self-Injury in daughters', Journal of Health Education and Health Promotion, 7(4), pp.343-358. magiran.com/p2069722
غزال یاس فرد؛ زهرا عباسپور آذر؛ سیدعلی حسینی المدنی. "مقایسه اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی و درمان کوتاه مدت راه حل محور بر عزت نفس، تنظیم شناختی هیجان و رفتار خود جرحی غیرخودکشی در دختران". مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 7 ،4 ، 1398، 343-358. magiran.com/p2069722
Ghazal Yasfard; Zahra Abaspour Azar; Seyed Ali Hosseini Almadani. "Comparing the Effectiveness of group Dialectical Behavior Therapy and Solution-Focused Brief Therapy on Self-Esteem, Cognitive-Emotional Regulation and Non-Suicidal Self-Injury in daughters", Journal of Health Education and Health Promotion, 7, 4, 2019, 343-358. magiran.com/p2069722
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال