ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اصغر شهادتی، سید مهدی الحسینی المدرسی، (1398). پیش نیاز طراحی مداخله ارتقای سلامت با رویکرد بازاریابی اجتماعی برای کاهش مصرف غذاهای آماده در بین دانش آموزان: یک پژوهش تکوینی با رویکرد ترکیبی، مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 7(4)، 371-387. magiran.com/p2069724
Asghar Shahdati, Seyed Mahdi Al, Husseini AlModrrasi, (2019). Prerequisite to Design a Health Promotion Intervention with a Social Marketing Approach to Reduce Fast Food Consumption among Students: A Formative Research with Mixed-Methods Approach, Journal of Health Education and Health Promotion, 7(4), 371-387. magiran.com/p2069724
اصغر شهادتی، سید مهدی الحسینی المدرسی، پیش نیاز طراحی مداخله ارتقای سلامت با رویکرد بازاریابی اجتماعی برای کاهش مصرف غذاهای آماده در بین دانش آموزان: یک پژوهش تکوینی با رویکرد ترکیبی. مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 1398؛ 7(4): 371-387. magiran.com/p2069724
Asghar Shahdati, Seyed Mahdi Al, Husseini AlModrrasi, Prerequisite to Design a Health Promotion Intervention with a Social Marketing Approach to Reduce Fast Food Consumption among Students: A Formative Research with Mixed-Methods Approach, Journal of Health Education and Health Promotion, 2019; 7(4): 371-387. magiran.com/p2069724
اصغر شهادتی، سید مهدی الحسینی المدرسی، "پیش نیاز طراحی مداخله ارتقای سلامت با رویکرد بازاریابی اجتماعی برای کاهش مصرف غذاهای آماده در بین دانش آموزان: یک پژوهش تکوینی با رویکرد ترکیبی"، مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران 7، شماره 4 (1398): 371-387. magiran.com/p2069724
Asghar Shahdati, Seyed Mahdi Al, Husseini AlModrrasi, "Prerequisite to Design a Health Promotion Intervention with a Social Marketing Approach to Reduce Fast Food Consumption among Students: A Formative Research with Mixed-Methods Approach", Journal of Health Education and Health Promotion 7, no.4 (2019): 371-387. magiran.com/p2069724
اصغر شهادتی، سید مهدی الحسینی المدرسی، (1398). 'پیش نیاز طراحی مداخله ارتقای سلامت با رویکرد بازاریابی اجتماعی برای کاهش مصرف غذاهای آماده در بین دانش آموزان: یک پژوهش تکوینی با رویکرد ترکیبی'، مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 7(4)، صص.371-387. magiran.com/p2069724
Asghar Shahdati, Seyed Mahdi Al, Husseini AlModrrasi, (2019). 'Prerequisite to Design a Health Promotion Intervention with a Social Marketing Approach to Reduce Fast Food Consumption among Students: A Formative Research with Mixed-Methods Approach', Journal of Health Education and Health Promotion, 7(4), pp.371-387. magiran.com/p2069724
اصغر شهادتی؛ سید مهدی الحسینی المدرسی. "پیش نیاز طراحی مداخله ارتقای سلامت با رویکرد بازاریابی اجتماعی برای کاهش مصرف غذاهای آماده در بین دانش آموزان: یک پژوهش تکوینی با رویکرد ترکیبی". مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 7 ،4 ، 1398، 371-387. magiran.com/p2069724
Asghar Shahdati; Seyed Mahdi Al; Husseini AlModrrasi. "Prerequisite to Design a Health Promotion Intervention with a Social Marketing Approach to Reduce Fast Food Consumption among Students: A Formative Research with Mixed-Methods Approach", Journal of Health Education and Health Promotion, 7, 4, 2019, 371-387. magiran.com/p2069724
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال