ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد ایمانیان، فاطمه همتی، (1398). رابطه بین روان رنجوری و بیان شفاهی زبان آموزان ایرانی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری، نشریه پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی، 9(3)، 721-740. magiran.com/p2069808
Mohammad Imanian, Fatemeh Hemmati , (2019). A Structural Equation Modeling Approach to the Relationship between Neuroticism and Iranian EFL Learners' Oral Performance, , 9(3), 721-740. magiran.com/p2069808
محمد ایمانیان، فاطمه همتی، رابطه بین روان رنجوری و بیان شفاهی زبان آموزان ایرانی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری. نشریه پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی، 1398؛ 9(3): 721-740. magiran.com/p2069808
Mohammad Imanian, Fatemeh Hemmati , A Structural Equation Modeling Approach to the Relationship between Neuroticism and Iranian EFL Learners' Oral Performance, , 2019; 9(3): 721-740. magiran.com/p2069808
محمد ایمانیان، فاطمه همتی، "رابطه بین روان رنجوری و بیان شفاهی زبان آموزان ایرانی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری"، نشریه پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی 9، شماره 3 (1398): 721-740. magiran.com/p2069808
Mohammad Imanian, Fatemeh Hemmati , "A Structural Equation Modeling Approach to the Relationship between Neuroticism and Iranian EFL Learners' Oral Performance", 9, no.3 (2019): 721-740. magiran.com/p2069808
محمد ایمانیان، فاطمه همتی، (1398). 'رابطه بین روان رنجوری و بیان شفاهی زبان آموزان ایرانی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری'، نشریه پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی، 9(3)، صص.721-740. magiran.com/p2069808
Mohammad Imanian, Fatemeh Hemmati , (2019). 'A Structural Equation Modeling Approach to the Relationship between Neuroticism and Iranian EFL Learners' Oral Performance', , 9(3), pp.721-740. magiran.com/p2069808
محمد ایمانیان؛ فاطمه همتی. "رابطه بین روان رنجوری و بیان شفاهی زبان آموزان ایرانی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری". نشریه پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی، 9 ،3 ، 1398، 721-740. magiran.com/p2069808
Mohammad Imanian; Fatemeh Hemmati . "A Structural Equation Modeling Approach to the Relationship between Neuroticism and Iranian EFL Learners' Oral Performance", , 9, 3, 2019, 721-740. magiran.com/p2069808
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال