ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهنوش ایروانی، محمد بیدخوری، زهرا علیزاده، علی موحدی، (1398). مواجهه با خشونت شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور، 7(24)، 1-13. magiran.com/p2069850
Behnoosh Irvani, Mohammad Bidkhori, Zahra Alizadeh, Ali Movahedi, (2019). Workplace violence against nurses and related factors in Neyshabur University of Medical Science’s hospitals, Journal of Neyshabur University of Medical Sciences, 7(24), 1-13. magiran.com/p2069850
بهنوش ایروانی، محمد بیدخوری، زهرا علیزاده، علی موحدی، مواجهه با خشونت شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی نیشابور. مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور، 1398؛ 7(24): 1-13. magiran.com/p2069850
Behnoosh Irvani, Mohammad Bidkhori, Zahra Alizadeh, Ali Movahedi, Workplace violence against nurses and related factors in Neyshabur University of Medical Science’s hospitals, Journal of Neyshabur University of Medical Sciences, 2019; 7(24): 1-13. magiran.com/p2069850
بهنوش ایروانی، محمد بیدخوری، زهرا علیزاده، علی موحدی، "مواجهه با خشونت شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی نیشابور"، مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور 7، شماره 24 (1398): 1-13. magiran.com/p2069850
Behnoosh Irvani, Mohammad Bidkhori, Zahra Alizadeh, Ali Movahedi, "Workplace violence against nurses and related factors in Neyshabur University of Medical Science’s hospitals", Journal of Neyshabur University of Medical Sciences 7, no.24 (2019): 1-13. magiran.com/p2069850
بهنوش ایروانی، محمد بیدخوری، زهرا علیزاده، علی موحدی، (1398). 'مواجهه با خشونت شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی نیشابور'، مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور، 7(24)، صص.1-13. magiran.com/p2069850
Behnoosh Irvani, Mohammad Bidkhori, Zahra Alizadeh, Ali Movahedi, (2019). 'Workplace violence against nurses and related factors in Neyshabur University of Medical Science’s hospitals', Journal of Neyshabur University of Medical Sciences, 7(24), pp.1-13. magiran.com/p2069850
بهنوش ایروانی؛ محمد بیدخوری؛ زهرا علیزاده؛ علی موحدی. "مواجهه با خشونت شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی نیشابور". مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور، 7 ،24 ، 1398، 1-13. magiran.com/p2069850
Behnoosh Irvani; Mohammad Bidkhori; Zahra Alizadeh; Ali Movahedi. "Workplace violence against nurses and related factors in Neyshabur University of Medical Science’s hospitals", Journal of Neyshabur University of Medical Sciences, 7, 24, 2019, 1-13. magiran.com/p2069850
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال