ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بنت الهدی اسماعیلی، احمد عبدی، پروین فرزانگی، آسیه عباسی دلویی، (1398). اثر محافظتی تمرین هوازی همراه با مکمل رزوراترول بر بیان برخی شاخص های آتروفی کاردیومیوسیت های رت های دیابتی، مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور، 7(24)، 27-37. magiran.com/p2069852
Bentollhoda Esmailee, Ahmad Abdi, Parvin Farzanegi, Asieh Abbassi Daloii, (2019). Protective Effect of Aerobic Training along with Resveratrol on the Expression of some Atrophic Biomarkers of Cardiomyocytes in Diabetic rats, Journal of Neyshabur University of Medical Sciences, 7(24), 27-37. magiran.com/p2069852
بنت الهدی اسماعیلی، احمد عبدی، پروین فرزانگی، آسیه عباسی دلویی، اثر محافظتی تمرین هوازی همراه با مکمل رزوراترول بر بیان برخی شاخص های آتروفی کاردیومیوسیت های رت های دیابتی. مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور، 1398؛ 7(24): 27-37. magiran.com/p2069852
Bentollhoda Esmailee, Ahmad Abdi, Parvin Farzanegi, Asieh Abbassi Daloii, Protective Effect of Aerobic Training along with Resveratrol on the Expression of some Atrophic Biomarkers of Cardiomyocytes in Diabetic rats, Journal of Neyshabur University of Medical Sciences, 2019; 7(24): 27-37. magiran.com/p2069852
بنت الهدی اسماعیلی، احمد عبدی، پروین فرزانگی، آسیه عباسی دلویی، "اثر محافظتی تمرین هوازی همراه با مکمل رزوراترول بر بیان برخی شاخص های آتروفی کاردیومیوسیت های رت های دیابتی"، مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور 7، شماره 24 (1398): 27-37. magiran.com/p2069852
Bentollhoda Esmailee, Ahmad Abdi, Parvin Farzanegi, Asieh Abbassi Daloii, "Protective Effect of Aerobic Training along with Resveratrol on the Expression of some Atrophic Biomarkers of Cardiomyocytes in Diabetic rats", Journal of Neyshabur University of Medical Sciences 7, no.24 (2019): 27-37. magiran.com/p2069852
بنت الهدی اسماعیلی، احمد عبدی، پروین فرزانگی، آسیه عباسی دلویی، (1398). 'اثر محافظتی تمرین هوازی همراه با مکمل رزوراترول بر بیان برخی شاخص های آتروفی کاردیومیوسیت های رت های دیابتی'، مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور، 7(24)، صص.27-37. magiran.com/p2069852
Bentollhoda Esmailee, Ahmad Abdi, Parvin Farzanegi, Asieh Abbassi Daloii, (2019). 'Protective Effect of Aerobic Training along with Resveratrol on the Expression of some Atrophic Biomarkers of Cardiomyocytes in Diabetic rats', Journal of Neyshabur University of Medical Sciences, 7(24), pp.27-37. magiran.com/p2069852
بنت الهدی اسماعیلی؛ احمد عبدی؛ پروین فرزانگی؛ آسیه عباسی دلویی. "اثر محافظتی تمرین هوازی همراه با مکمل رزوراترول بر بیان برخی شاخص های آتروفی کاردیومیوسیت های رت های دیابتی". مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور، 7 ،24 ، 1398، 27-37. magiran.com/p2069852
Bentollhoda Esmailee; Ahmad Abdi; Parvin Farzanegi; Asieh Abbassi Daloii. "Protective Effect of Aerobic Training along with Resveratrol on the Expression of some Atrophic Biomarkers of Cardiomyocytes in Diabetic rats", Journal of Neyshabur University of Medical Sciences, 7, 24, 2019, 27-37. magiran.com/p2069852
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال