ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبر شفیعی، وریا طهماسبی، محمد عزیزی، (1398). ارزیابی اثر همزمان مکمل یاری کلرلا ولگاریس و تمرین تناوبی با شدت بالا بر کاهش سطوح سرمیIL-6 و مقاومت به انسولین در مردان دارای اضافه وزن، مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور، 7(24)، 75-88. magiran.com/p2069856
Ali Akbar Shafei, Worya Tahmasebi, Mohammad Azizi, (2019). The simultaneous effects of Chlorella vulgaris supplementation and high intensity interval training on IL-6 serum levels reduction and insulin resistance on overweight men, Journal of Neyshabur University of Medical Sciences, 7(24), 75-88. magiran.com/p2069856
علی اکبر شفیعی، وریا طهماسبی، محمد عزیزی، ارزیابی اثر همزمان مکمل یاری کلرلا ولگاریس و تمرین تناوبی با شدت بالا بر کاهش سطوح سرمیIL-6 و مقاومت به انسولین در مردان دارای اضافه وزن. مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور، 1398؛ 7(24): 75-88. magiran.com/p2069856
Ali Akbar Shafei, Worya Tahmasebi, Mohammad Azizi, The simultaneous effects of Chlorella vulgaris supplementation and high intensity interval training on IL-6 serum levels reduction and insulin resistance on overweight men, Journal of Neyshabur University of Medical Sciences, 2019; 7(24): 75-88. magiran.com/p2069856
علی اکبر شفیعی، وریا طهماسبی، محمد عزیزی، "ارزیابی اثر همزمان مکمل یاری کلرلا ولگاریس و تمرین تناوبی با شدت بالا بر کاهش سطوح سرمیIL-6 و مقاومت به انسولین در مردان دارای اضافه وزن"، مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور 7، شماره 24 (1398): 75-88. magiran.com/p2069856
Ali Akbar Shafei, Worya Tahmasebi, Mohammad Azizi, "The simultaneous effects of Chlorella vulgaris supplementation and high intensity interval training on IL-6 serum levels reduction and insulin resistance on overweight men", Journal of Neyshabur University of Medical Sciences 7, no.24 (2019): 75-88. magiran.com/p2069856
علی اکبر شفیعی، وریا طهماسبی، محمد عزیزی، (1398). 'ارزیابی اثر همزمان مکمل یاری کلرلا ولگاریس و تمرین تناوبی با شدت بالا بر کاهش سطوح سرمیIL-6 و مقاومت به انسولین در مردان دارای اضافه وزن'، مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور، 7(24)، صص.75-88. magiran.com/p2069856
Ali Akbar Shafei, Worya Tahmasebi, Mohammad Azizi, (2019). 'The simultaneous effects of Chlorella vulgaris supplementation and high intensity interval training on IL-6 serum levels reduction and insulin resistance on overweight men', Journal of Neyshabur University of Medical Sciences, 7(24), pp.75-88. magiran.com/p2069856
علی اکبر شفیعی؛ وریا طهماسبی؛ محمد عزیزی. "ارزیابی اثر همزمان مکمل یاری کلرلا ولگاریس و تمرین تناوبی با شدت بالا بر کاهش سطوح سرمیIL-6 و مقاومت به انسولین در مردان دارای اضافه وزن". مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور، 7 ،24 ، 1398، 75-88. magiran.com/p2069856
Ali Akbar Shafei; Worya Tahmasebi; Mohammad Azizi. "The simultaneous effects of Chlorella vulgaris supplementation and high intensity interval training on IL-6 serum levels reduction and insulin resistance on overweight men", Journal of Neyshabur University of Medical Sciences, 7, 24, 2019, 75-88. magiran.com/p2069856
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال