ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Luis Machuca, Luis Campos, Andrea Vaca, Mario Sanchez, Cristian Castillo, Guillermo Diaz, Rafael Vilchis, Jose Aceves, Jose Chimal , (2019). Effect of topical Vancomycin on consolidation of sternum surgical fracture in open-heart surgery, Journal of Cardio -Thoracic Medicine, 7(4), 523-529. magiran.com/p2069869
Luis Machuca, Luis Campos, Andrea Vaca, Mario Sanchez, Cristian Castillo, Guillermo Diaz, Rafael Vilchis, Jose Aceves, Jose Chimal , Effect of topical Vancomycin on consolidation of sternum surgical fracture in open-heart surgery, Journal of Cardio -Thoracic Medicine, 2019; 7(4): 523-529. magiran.com/p2069869
Luis Machuca, Luis Campos, Andrea Vaca, Mario Sanchez, Cristian Castillo, Guillermo Diaz, Rafael Vilchis, Jose Aceves, Jose Chimal , "Effect of topical Vancomycin on consolidation of sternum surgical fracture in open-heart surgery", Journal of Cardio -Thoracic Medicine 7, no.4 (2019): 523-529. magiran.com/p2069869
Luis Machuca, Luis Campos, Andrea Vaca, Mario Sanchez, Cristian Castillo, Guillermo Diaz, Rafael Vilchis, Jose Aceves, Jose Chimal , (2019). 'Effect of topical Vancomycin on consolidation of sternum surgical fracture in open-heart surgery', Journal of Cardio -Thoracic Medicine, 7(4), pp.523-529. magiran.com/p2069869
Luis Machuca; Luis Campos; Andrea Vaca; Mario Sanchez; Cristian Castillo; Guillermo Diaz; Rafael Vilchis; Jose Aceves; Jose Chimal . "Effect of topical Vancomycin on consolidation of sternum surgical fracture in open-heart surgery", Journal of Cardio -Thoracic Medicine, 7, 4, 2019, 523-529. magiran.com/p2069869
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال