ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهاءالدین علیاری تبریزی، (1398). قتل هدفمند در آیینه اصول و مبانی حقوق بین الملل (با تاکید بر قتل های هدفمند رژیم اشغالگر قدس و ایالات متحده آمریکا به ویژه قتل هدفمند سپهبد شهید قاسم سلیمانی)، نشریه پژوهش نامه حقوق بشری، 5(18)، 13. magiran.com/p2069888
Baha’uddin Aliyari Tabrizi, (2020). Targeted killing in Principles and foundations of International Law (US and Israel ) Case study: targeted killing of Iran’s Top General Qasem Soleimani, , 5(18), 13. magiran.com/p2069888
بهاءالدین علیاری تبریزی، قتل هدفمند در آیینه اصول و مبانی حقوق بین الملل (با تاکید بر قتل های هدفمند رژیم اشغالگر قدس و ایالات متحده آمریکا به ویژه قتل هدفمند سپهبد شهید قاسم سلیمانی). نشریه پژوهش نامه حقوق بشری، 1398؛ 5(18): 13. magiran.com/p2069888
Baha’uddin Aliyari Tabrizi, Targeted killing in Principles and foundations of International Law (US and Israel ) Case study: targeted killing of Iran’s Top General Qasem Soleimani, , 2020; 5(18): 13. magiran.com/p2069888
بهاءالدین علیاری تبریزی، "قتل هدفمند در آیینه اصول و مبانی حقوق بین الملل (با تاکید بر قتل های هدفمند رژیم اشغالگر قدس و ایالات متحده آمریکا به ویژه قتل هدفمند سپهبد شهید قاسم سلیمانی)"، نشریه پژوهش نامه حقوق بشری 5، شماره 18 (1398): 13. magiran.com/p2069888
Baha’uddin Aliyari Tabrizi, "Targeted killing in Principles and foundations of International Law (US and Israel ) Case study: targeted killing of Iran’s Top General Qasem Soleimani", 5, no.18 (2020): 13. magiran.com/p2069888
بهاءالدین علیاری تبریزی، (1398). 'قتل هدفمند در آیینه اصول و مبانی حقوق بین الملل (با تاکید بر قتل های هدفمند رژیم اشغالگر قدس و ایالات متحده آمریکا به ویژه قتل هدفمند سپهبد شهید قاسم سلیمانی)'، نشریه پژوهش نامه حقوق بشری، 5(18)، صص.13. magiran.com/p2069888
Baha’uddin Aliyari Tabrizi, (2020). 'Targeted killing in Principles and foundations of International Law (US and Israel ) Case study: targeted killing of Iran’s Top General Qasem Soleimani', , 5(18), pp.13. magiran.com/p2069888
بهاءالدین علیاری تبریزی. "قتل هدفمند در آیینه اصول و مبانی حقوق بین الملل (با تاکید بر قتل های هدفمند رژیم اشغالگر قدس و ایالات متحده آمریکا به ویژه قتل هدفمند سپهبد شهید قاسم سلیمانی)". نشریه پژوهش نامه حقوق بشری، 5 ،18 ، 1398، 13. magiran.com/p2069888
Baha’uddin Aliyari Tabrizi. "Targeted killing in Principles and foundations of International Law (US and Israel ) Case study: targeted killing of Iran’s Top General Qasem Soleimani", , 5, 18, 2020, 13. magiran.com/p2069888
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال