ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده لطیفه حسینی، ناهید محمدزاده، (1398). بررسی تطبیقی حمایت های حقوق بشری زنان در مخاصمات مسلحانه در چشم انداز اسلامی و استانداردهای بین المللی، نشریه پژوهش نامه حقوق بشری، 5(18)، 45. magiran.com/p2069889
Latifeh Hosseini, Nahid Mohammadzadeh, (2020). Comparative study of women’s human Rights protections in armed conflict In Islamic Perspectives and International Standards, , 5(18), 45. magiran.com/p2069889
سیده لطیفه حسینی، ناهید محمدزاده، بررسی تطبیقی حمایت های حقوق بشری زنان در مخاصمات مسلحانه در چشم انداز اسلامی و استانداردهای بین المللی. نشریه پژوهش نامه حقوق بشری، 1398؛ 5(18): 45. magiran.com/p2069889
Latifeh Hosseini, Nahid Mohammadzadeh, Comparative study of women’s human Rights protections in armed conflict In Islamic Perspectives and International Standards, , 2020; 5(18): 45. magiran.com/p2069889
سیده لطیفه حسینی، ناهید محمدزاده، "بررسی تطبیقی حمایت های حقوق بشری زنان در مخاصمات مسلحانه در چشم انداز اسلامی و استانداردهای بین المللی"، نشریه پژوهش نامه حقوق بشری 5، شماره 18 (1398): 45. magiran.com/p2069889
Latifeh Hosseini, Nahid Mohammadzadeh, "Comparative study of women’s human Rights protections in armed conflict In Islamic Perspectives and International Standards", 5, no.18 (2020): 45. magiran.com/p2069889
سیده لطیفه حسینی، ناهید محمدزاده، (1398). 'بررسی تطبیقی حمایت های حقوق بشری زنان در مخاصمات مسلحانه در چشم انداز اسلامی و استانداردهای بین المللی'، نشریه پژوهش نامه حقوق بشری، 5(18)، صص.45. magiran.com/p2069889
Latifeh Hosseini, Nahid Mohammadzadeh, (2020). 'Comparative study of women’s human Rights protections in armed conflict In Islamic Perspectives and International Standards', , 5(18), pp.45. magiran.com/p2069889
سیده لطیفه حسینی؛ ناهید محمدزاده. "بررسی تطبیقی حمایت های حقوق بشری زنان در مخاصمات مسلحانه در چشم انداز اسلامی و استانداردهای بین المللی". نشریه پژوهش نامه حقوق بشری، 5 ،18 ، 1398، 45. magiran.com/p2069889
Latifeh Hosseini; Nahid Mohammadzadeh. "Comparative study of women’s human Rights protections in armed conflict In Islamic Perspectives and International Standards", , 5, 18, 2020, 45. magiran.com/p2069889
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال