ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
راحله سادات موسوی اجاق، نازنین زهرا بروغنی، (1398). مقایسه تطبیقی بهره مندی زنان از حقوق ورزشی در دوران پهلوی و انقلاب اسلامی، نشریه پژوهش نامه حقوق بشری، 5(18)، 83. magiran.com/p2069890
Raheleh Sadat Mousavi Ojagh, Nazanin Zahra Boroughni, (2020). A Comparative Study of women’s sports during The Pahlavi era and the Islamic Republic, , 5(18), 83. magiran.com/p2069890
راحله سادات موسوی اجاق، نازنین زهرا بروغنی، مقایسه تطبیقی بهره مندی زنان از حقوق ورزشی در دوران پهلوی و انقلاب اسلامی. نشریه پژوهش نامه حقوق بشری، 1398؛ 5(18): 83. magiran.com/p2069890
Raheleh Sadat Mousavi Ojagh, Nazanin Zahra Boroughni, A Comparative Study of women’s sports during The Pahlavi era and the Islamic Republic, , 2020; 5(18): 83. magiran.com/p2069890
راحله سادات موسوی اجاق، نازنین زهرا بروغنی، "مقایسه تطبیقی بهره مندی زنان از حقوق ورزشی در دوران پهلوی و انقلاب اسلامی"، نشریه پژوهش نامه حقوق بشری 5، شماره 18 (1398): 83. magiran.com/p2069890
Raheleh Sadat Mousavi Ojagh, Nazanin Zahra Boroughni, "A Comparative Study of women’s sports during The Pahlavi era and the Islamic Republic", 5, no.18 (2020): 83. magiran.com/p2069890
راحله سادات موسوی اجاق، نازنین زهرا بروغنی، (1398). 'مقایسه تطبیقی بهره مندی زنان از حقوق ورزشی در دوران پهلوی و انقلاب اسلامی'، نشریه پژوهش نامه حقوق بشری، 5(18)، صص.83. magiran.com/p2069890
Raheleh Sadat Mousavi Ojagh, Nazanin Zahra Boroughni, (2020). 'A Comparative Study of women’s sports during The Pahlavi era and the Islamic Republic', , 5(18), pp.83. magiran.com/p2069890
راحله سادات موسوی اجاق؛ نازنین زهرا بروغنی. "مقایسه تطبیقی بهره مندی زنان از حقوق ورزشی در دوران پهلوی و انقلاب اسلامی". نشریه پژوهش نامه حقوق بشری، 5 ،18 ، 1398، 83. magiran.com/p2069890
Raheleh Sadat Mousavi Ojagh; Nazanin Zahra Boroughni. "A Comparative Study of women’s sports during The Pahlavi era and the Islamic Republic", , 5, 18, 2020, 83. magiran.com/p2069890
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال