ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه خنجری، محسن مجیدی، فاطمه مختاری، (1398). نقش اتحادیه بین المللی ارتباطات (ITU) و رسانه ها در ترویج صلح جهانی، نشریه پژوهش نامه حقوق بشری، 5(18)، 99. magiran.com/p2069891
Masoumeh Khanjari, Mohsen Majidi, Fatemeh Mokhtari, (2020). The role of the International Telecommunication Union (ITU) and the media for promoting world peace, , 5(18), 99. magiran.com/p2069891
معصومه خنجری، محسن مجیدی، فاطمه مختاری، نقش اتحادیه بین المللی ارتباطات (ITU) و رسانه ها در ترویج صلح جهانی. نشریه پژوهش نامه حقوق بشری، 1398؛ 5(18): 99. magiran.com/p2069891
Masoumeh Khanjari, Mohsen Majidi, Fatemeh Mokhtari, The role of the International Telecommunication Union (ITU) and the media for promoting world peace, , 2020; 5(18): 99. magiran.com/p2069891
معصومه خنجری، محسن مجیدی، فاطمه مختاری، "نقش اتحادیه بین المللی ارتباطات (ITU) و رسانه ها در ترویج صلح جهانی"، نشریه پژوهش نامه حقوق بشری 5، شماره 18 (1398): 99. magiran.com/p2069891
Masoumeh Khanjari, Mohsen Majidi, Fatemeh Mokhtari, "The role of the International Telecommunication Union (ITU) and the media for promoting world peace", 5, no.18 (2020): 99. magiran.com/p2069891
معصومه خنجری، محسن مجیدی، فاطمه مختاری، (1398). 'نقش اتحادیه بین المللی ارتباطات (ITU) و رسانه ها در ترویج صلح جهانی'، نشریه پژوهش نامه حقوق بشری، 5(18)، صص.99. magiran.com/p2069891
Masoumeh Khanjari, Mohsen Majidi, Fatemeh Mokhtari, (2020). 'The role of the International Telecommunication Union (ITU) and the media for promoting world peace', , 5(18), pp.99. magiran.com/p2069891
معصومه خنجری؛ محسن مجیدی؛ فاطمه مختاری. "نقش اتحادیه بین المللی ارتباطات (ITU) و رسانه ها در ترویج صلح جهانی". نشریه پژوهش نامه حقوق بشری، 5 ،18 ، 1398، 99. magiran.com/p2069891
Masoumeh Khanjari; Mohsen Majidi; Fatemeh Mokhtari. "The role of the International Telecommunication Union (ITU) and the media for promoting world peace", , 5, 18, 2020, 99. magiran.com/p2069891
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال