ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرتمیس رودری، فرزاد حسن پور، مصطفی یعقوب زاده، مجید دلاور، (1398). بررسی رابطه خشک سالی هواشناسی و هیدرولوژی در دشت سیستان، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21(6)، 33-44. magiran.com/p2069929
Artemis Roodari, Farzad Hassanpour , Mostafa Yaghoobzadeh, Majid Delavar, (2019). Investigation of Relation between Meteorological and Hydrological Drought in Sistan Plain, Journal of Environmental Sciences and Technology, 21(6), 33-44. magiran.com/p2069929
آرتمیس رودری، فرزاد حسن پور، مصطفی یعقوب زاده، مجید دلاور، بررسی رابطه خشک سالی هواشناسی و هیدرولوژی در دشت سیستان. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 1398؛ 21(6): 33-44. magiran.com/p2069929
Artemis Roodari, Farzad Hassanpour , Mostafa Yaghoobzadeh, Majid Delavar, Investigation of Relation between Meteorological and Hydrological Drought in Sistan Plain, Journal of Environmental Sciences and Technology, 2019; 21(6): 33-44. magiran.com/p2069929
آرتمیس رودری، فرزاد حسن پور، مصطفی یعقوب زاده، مجید دلاور، "بررسی رابطه خشک سالی هواشناسی و هیدرولوژی در دشت سیستان"، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 21، شماره 6 (1398): 33-44. magiran.com/p2069929
Artemis Roodari, Farzad Hassanpour , Mostafa Yaghoobzadeh, Majid Delavar, "Investigation of Relation between Meteorological and Hydrological Drought in Sistan Plain", Journal of Environmental Sciences and Technology 21, no.6 (2019): 33-44. magiran.com/p2069929
آرتمیس رودری، فرزاد حسن پور، مصطفی یعقوب زاده، مجید دلاور، (1398). 'بررسی رابطه خشک سالی هواشناسی و هیدرولوژی در دشت سیستان'، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21(6)، صص.33-44. magiran.com/p2069929
Artemis Roodari, Farzad Hassanpour , Mostafa Yaghoobzadeh, Majid Delavar, (2019). 'Investigation of Relation between Meteorological and Hydrological Drought in Sistan Plain', Journal of Environmental Sciences and Technology, 21(6), pp.33-44. magiran.com/p2069929
آرتمیس رودری؛ فرزاد حسن پور؛ مصطفی یعقوب زاده؛ مجید دلاور. "بررسی رابطه خشک سالی هواشناسی و هیدرولوژی در دشت سیستان". فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21 ،6 ، 1398، 33-44. magiran.com/p2069929
Artemis Roodari; Farzad Hassanpour ; Mostafa Yaghoobzadeh; Majid Delavar. "Investigation of Relation between Meteorological and Hydrological Drought in Sistan Plain", Journal of Environmental Sciences and Technology, 21, 6, 2019, 33-44. magiran.com/p2069929
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال