ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سحر طبیبیان، سید آرمین هاشمی، (1398). ارتباط جذب فلز سنگین جیوه بامقدار کلرفیل و تولید قند در نهال های گونه درختی چنار، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21(6)، 61-66. magiran.com/p2069931
Sahar Tabibian , Seyed Armin Hashemi, (2019). The Relationship between the Absorption of Heavy Metals of Mercury and the Amount of Chlorophyll and Sugar Production in the Plane Tree Species Seedlings, Journal of Environmental Sciences and Technology, 21(6), 61-66. magiran.com/p2069931
سحر طبیبیان، سید آرمین هاشمی، ارتباط جذب فلز سنگین جیوه بامقدار کلرفیل و تولید قند در نهال های گونه درختی چنار. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 1398؛ 21(6): 61-66. magiran.com/p2069931
Sahar Tabibian , Seyed Armin Hashemi, The Relationship between the Absorption of Heavy Metals of Mercury and the Amount of Chlorophyll and Sugar Production in the Plane Tree Species Seedlings, Journal of Environmental Sciences and Technology, 2019; 21(6): 61-66. magiran.com/p2069931
سحر طبیبیان، سید آرمین هاشمی، "ارتباط جذب فلز سنگین جیوه بامقدار کلرفیل و تولید قند در نهال های گونه درختی چنار"، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 21، شماره 6 (1398): 61-66. magiran.com/p2069931
Sahar Tabibian , Seyed Armin Hashemi, "The Relationship between the Absorption of Heavy Metals of Mercury and the Amount of Chlorophyll and Sugar Production in the Plane Tree Species Seedlings", Journal of Environmental Sciences and Technology 21, no.6 (2019): 61-66. magiran.com/p2069931
سحر طبیبیان، سید آرمین هاشمی، (1398). 'ارتباط جذب فلز سنگین جیوه بامقدار کلرفیل و تولید قند در نهال های گونه درختی چنار'، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21(6)، صص.61-66. magiran.com/p2069931
Sahar Tabibian , Seyed Armin Hashemi, (2019). 'The Relationship between the Absorption of Heavy Metals of Mercury and the Amount of Chlorophyll and Sugar Production in the Plane Tree Species Seedlings', Journal of Environmental Sciences and Technology, 21(6), pp.61-66. magiran.com/p2069931
سحر طبیبیان؛ سید آرمین هاشمی. "ارتباط جذب فلز سنگین جیوه بامقدار کلرفیل و تولید قند در نهال های گونه درختی چنار". فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21 ،6 ، 1398، 61-66. magiran.com/p2069931
Sahar Tabibian ; Seyed Armin Hashemi. "The Relationship between the Absorption of Heavy Metals of Mercury and the Amount of Chlorophyll and Sugar Production in the Plane Tree Species Seedlings", Journal of Environmental Sciences and Technology, 21, 6, 2019, 61-66. magiran.com/p2069931
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال