ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریدون قدیمی، محمد قمی، الهه محمدی ولی کندی، (1398). ارزیابی آلودگی به عناصر سمی و سنگین خاک های اطراف نیروگاه حرارتی شازند به روش تحلیل آماری و زمین آماری، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21(6)، 139-153. magiran.com/p2069937
Feridon Ghadimi , Mohammad Ghomi, Elaheh Mohamadi Valy Kandi, Elaheh Mohammadivali Kandi, (2019). Evaluation of Soil Contamination to Heavy Metals around the Shazand Power Plants Using Statistical and Geo Statistical Analysis, Journal of Environmental Sciences and Technology, 21(6), 139-153. magiran.com/p2069937
فریدون قدیمی، محمد قمی، الهه محمدی ولی کندی، ارزیابی آلودگی به عناصر سمی و سنگین خاک های اطراف نیروگاه حرارتی شازند به روش تحلیل آماری و زمین آماری. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 1398؛ 21(6): 139-153. magiran.com/p2069937
Feridon Ghadimi , Mohammad Ghomi, Elaheh Mohamadi Valy Kandi, Elaheh Mohammadivali Kandi, Evaluation of Soil Contamination to Heavy Metals around the Shazand Power Plants Using Statistical and Geo Statistical Analysis, Journal of Environmental Sciences and Technology, 2019; 21(6): 139-153. magiran.com/p2069937
فریدون قدیمی، محمد قمی، الهه محمدی ولی کندی، "ارزیابی آلودگی به عناصر سمی و سنگین خاک های اطراف نیروگاه حرارتی شازند به روش تحلیل آماری و زمین آماری"، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 21، شماره 6 (1398): 139-153. magiran.com/p2069937
Feridon Ghadimi , Mohammad Ghomi, Elaheh Mohamadi Valy Kandi, Elaheh Mohammadivali Kandi, "Evaluation of Soil Contamination to Heavy Metals around the Shazand Power Plants Using Statistical and Geo Statistical Analysis", Journal of Environmental Sciences and Technology 21, no.6 (2019): 139-153. magiran.com/p2069937
فریدون قدیمی، محمد قمی، الهه محمدی ولی کندی، (1398). 'ارزیابی آلودگی به عناصر سمی و سنگین خاک های اطراف نیروگاه حرارتی شازند به روش تحلیل آماری و زمین آماری'، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21(6)، صص.139-153. magiran.com/p2069937
Feridon Ghadimi , Mohammad Ghomi, Elaheh Mohamadi Valy Kandi, Elaheh Mohammadivali Kandi, (2019). 'Evaluation of Soil Contamination to Heavy Metals around the Shazand Power Plants Using Statistical and Geo Statistical Analysis', Journal of Environmental Sciences and Technology, 21(6), pp.139-153. magiran.com/p2069937
فریدون قدیمی؛ محمد قمی؛ الهه محمدی ولی کندی. "ارزیابی آلودگی به عناصر سمی و سنگین خاک های اطراف نیروگاه حرارتی شازند به روش تحلیل آماری و زمین آماری". فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21 ،6 ، 1398، 139-153. magiran.com/p2069937
Feridon Ghadimi ; Mohammad Ghomi; Elaheh Mohamadi Valy Kandi; Elaheh Mohammadivali Kandi. "Evaluation of Soil Contamination to Heavy Metals around the Shazand Power Plants Using Statistical and Geo Statistical Analysis", Journal of Environmental Sciences and Technology, 21, 6, 2019, 139-153. magiran.com/p2069937
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال